లీడ్స్ యునైటెడ్ »చారిత్రక ఫలితాలు

లీడ్స్ యునైటెడ్ »చారిత్రక ఫలితాలులీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2020/2021 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2019/2020 48 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2018/2019 57 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2017/2018 52 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2016/2017 53 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2015/2016 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2014/2015 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2013/2014 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2012/2013 55 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2011/2012 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2010/2011 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2009/2010 55 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2008/2009 55 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2007/2008 53 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2006/2007 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2005/2006 54 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2004/2005 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2003/2004 41 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2002/2003 50 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2001/2002 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 2000/2001 59 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1999/2000 55 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1998/1999 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1997/1998 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1996/1997 45 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1995/1996 56 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1994/1995 48 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1993/1994 47 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1992/1993 55 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1991/1992 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1990/1991 51 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1989/1990 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1988/1989 51 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1987/1988 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1986/1987 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1985/1986 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1984/1985 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1983/1984 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1982/1983 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1981/1982 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1980/1981 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1979/1980 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1978/1979 53 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1977/1978 49 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1976/1977 48 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1975/1976 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1974/1975 65 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1973/1974 54 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1972/1973 64 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1971/1972 55 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1970/1971 59 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1969/1970 63 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1968/1969 57 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1967/1968 66 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1966/1967 61 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1965/1966 57 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1964/1965 52 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1963/1964 48 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1962/1963 47 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1961/1962 48 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1960/1961 47 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1959/1960 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1958/1959 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1957/1958 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1956/1957 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1955/1956 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1954/1955 44 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1953/1954 44 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1952/1953 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1951/1952 47 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1950/1951 44 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1949/1950 47 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1948/1949 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1947/1948 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1946/1947 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1945/1946 2 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1938/1939 44 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1937/1938 44 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1936/1937 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1935/1936 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1934/1935 45 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1933/1934 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1932/1933 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1931/1932 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1930/1931 45 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1929/1930 44 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1928/1929 45 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1927/1928 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1926/1927 45 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1925/1926 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1924/1925 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1923/1924 46 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1922/1923 45 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1921/1922 43 మ్యాచ్‌లు
లీడ్స్ యునైటెడ్ సీజన్ 1920/1921 42 మ్యాచ్‌లు