లీడ్స్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/2021లీడ్స్ యునైటెడ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020/20212020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931 / 1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921


ప్రీమియర్ లీగ్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 09/12/2020 17:30 TO లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 4 (2: 3)
2. రౌండ్ 09/19/2020 15:00 హెచ్ ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. 4: 3 (2: 1)
3. రౌండ్ 09/27/2020 12:00 TO షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 1: 0 (0: 0)
4. రౌండ్ 10/03/2020 17:30 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 1 (0: 1)
5. రౌండ్ 10/19/2020 20:00 హెచ్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 1 (0: 0)
6. రౌండ్ 10/23/2020 20:00 TO ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 3: 0 (0: 0)
7. రౌండ్ 11/02/2020 20:00 హెచ్ లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 1: 4 (0: 2)
8. రౌండ్ 11/07/2020 15:00 TO క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 4 (1: 3)
9. రౌండ్ 11/22/2020 16:30 హెచ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
10. రౌండ్ 11/28/2020 17:30 TO ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 0 (0: 0)
11. రౌండ్ 12/05/2020 20:00 TO చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 3 (1: 1)
12. రౌండ్ 12/11/2020 20:00 హెచ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 1: 2 (1: 1)
13. రౌండ్ 12/16/2020 18:00 హెచ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 5: 2 (1: 1)
14. రౌండ్ 12/20/2020 16:30 TO మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 6 (1: 4)
15. రౌండ్ 12/27/2020 12:00 హెచ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
16. రౌండ్ 12/29/2020 18:00 TO వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 5: 0 (4: 0)
17. రౌండ్ 01/02/2021 12:30 TO టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 0: 3 (0: 2)
19. రౌండ్ 01/16/2021 15:00 హెచ్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 0: 1 (0: 1)
20. రౌండ్ 01/26/2021 18:00 TO న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 0)
21. రౌండ్ 01/31/2021 14:00 TO లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ 3: 1 (1: 1)
22. రౌండ్ 02/03/2021 19:30 హెచ్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 1: 2 (0: 2)
23. రౌండ్ 02/08/2021 20:00 హెచ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 2: 0 (1: 0)
24. రౌండ్ 02/14/2021 16:30 TO ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (0: 3)
25. రౌండ్ 02/19/2021 20:00 TO వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ 0: 1 (0: 0)
18. రౌండ్ 02/23/2021 18:00 హెచ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 3: 0 (0: 0)
26. రౌండ్ 02/27/2021 17:30 హెచ్ ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా 0: 1 (0: 1)
27. రౌండ్ 03/08/2021 20:00 TO వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ -: -
28. రౌండ్ 03/13/2021 12:30 హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. -: -
29. రౌండ్ 03/19/2021 20:00 TO ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. ఫుల్హామ్ ఎఫ్.సి. -: -
30. రౌండ్ 04/03/2021 హెచ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ -: -
31. రౌండ్ 04/10/2021 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం -: -
32. రౌండ్ 04/17/2021 హెచ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి -: -
33. రౌండ్ 04/24/2021 హెచ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ -: -
34. రౌండ్ 05/01/2021 TO బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ -: -
35. రౌండ్ 05/08/2021 హెచ్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ -: -
36. రౌండ్ 05/11/2021 19:45 TO బర్న్లీ ఎఫ్.సి. బర్న్లీ ఎఫ్.సి. -: -
37. రౌండ్ 05/15/2021 TO సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. -: -
38. రౌండ్ 05/23/2021 16:00 హెచ్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ -: -
FA కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
3. రౌండ్ 01/10/2021 13:30 TO క్రాలీ టౌన్ క్రాలీ టౌన్ 0: 3 (0: 0)
లీగ్ కప్ 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
2. రౌండ్ 09/16/2020 19:45 హెచ్ హల్ సిటీ హల్ సిటీ 8: 9 (8: 9, 1: 1) pso