లీగ్ కప్ »ఛాంపియన్స్

లీగ్ కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2020 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2019 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2018 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2017 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2016 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2015. చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2014 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2013 స్వాన్సీ సిటీ స్వాన్సీ సిటీ వేల్స్ వేల్స్
2012 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2011 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2010 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2009 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2008 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2007 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2006 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2005 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2004 మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి మిడిల్స్‌బ్రో ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2003 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2002 బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2001 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2000 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1999 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1998 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1997 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1994 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1993 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1992 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1991 షెఫీల్డ్ బుధవారం షెఫీల్డ్ బుధవారం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1990 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1989 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1988 లుటన్ టౌన్ లుటన్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1987 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1986 ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1985 నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1984 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1983 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1982 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1981 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1980 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1979 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1978 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1977 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1976 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1975 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1974 వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ వుల్వర్‌హాంప్టన్ వాండరర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1973 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1972 స్టోక్ సిటీ స్టోక్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1971 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1970 మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1969 స్విన్డన్ టౌన్ స్విన్డన్ టౌన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1968 లీడ్స్ యునైటెడ్ లీడ్స్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1967 క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1966 వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1965 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1964 లీసెస్టర్ సిటీ లీసెస్టర్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1963 బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1962 నార్విచ్ సిటీ నార్విచ్ సిటీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1961 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్