లాజియో రోమా »చారిత్రక ఫలితాలులాజియో రోమా »చారిత్రక ఫలితాలులాజియో రోమ్ సీజన్ 2020/2021 60 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2019/2020 43 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2018/2019 54 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2017/2018 57 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2016/2017 43 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2015/2016 53 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2014/2015 45 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2013/2014 49 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2012/2013 57 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2011/2012 50 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2010/2011 41 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2009/2010 49 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2008/2009 45 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2007/2008 52 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2006/2007 41 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2005/2006 46 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2004/2005 47 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2003/2004 50 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2002/2003 52 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2001/2002 46 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 2000/2001 51 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1999/2000 57 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1998/1999 50 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1997/1998 55 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1996/1997 42 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1995/1996 42 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1994/1995 50 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1993/1994 40 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1992/1993 40 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1991/1992 38 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1990/1991 36 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1989/1990 36 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1988/1989 44 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1987/1988 5 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1986/1987 7 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1984/1985 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1983/1984 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1979/1980 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1978/1979 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1977/1978 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1976/1977 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1975/1976 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1974/1975 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1973/1974 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1972/1973 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1970/1971 32 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1969/1970 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1966/1967 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1965/1966 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1964/1965 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1963/1964 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1960/1961 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1959/1960 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1958/1959 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1957/1958 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1956/1957 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1955/1956 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1954/1955 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1953/1954 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1952/1953 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1951/1952 38 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1950/1951 38 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1949/1950 38 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1948/1949 40 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1947/1948 39 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1946/1947 37 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1945/1946 20 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1942/1943 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1941/1942 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1940/1941 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1939/1940 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1938/1939 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1937/1938 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1936/1937 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1935/1936 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1934/1935 30 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1933/1934 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1932/1933 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1931/1932 34 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1930/1931 35 మ్యాచ్‌లు
లాజియో రోమ్ సీజన్ 1929/1930 33 మ్యాచ్‌లు


ఆసక్తికరమైన కథనాలు