కింగ్ సల్మాన్ స్పోర్ట్ సిటీ స్టేడియం, హర్మా (సౌదీ అరేబియా)

కింగ్ సల్మాన్ స్పోర్ట్ సిటీ స్టేడియం, హర్మా (సౌదీ అరేబియా)