జువెంటస్ S సాంప్డోరియాకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

జువెంటస్ S సాంప్డోరియాకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఒక సిరీస్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 63 39 19 5 125 : 48
దూరంగా 63 24 18 ఇరవై ఒకటి 77 : 73
& మొత్తం 126 63 37 26 202 : 121
ఇటాలియన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 7 : 3
దూరంగా రెండు 1 0 1 3 : 3
& మొత్తం 4 3 0 1 10 : 6
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 65 41 19 5 132 : 51
దూరంగా 65 25 18 22 80 : 76
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 130 66 37 27 212 : 127
ఒక సిరీస్
2020/2021 20. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 2 (0: 1)
2020/2021 1. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 0 (1: 0)
2019/2020 36. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (1: 0)
2019/2020 17. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (1: 2)
2018/2019 38. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 0 (0: 0)
2018/2019 19. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 1 (1: 1)
2017/2018 32. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 0 (1: 0)
2017/2018 13. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 3: 2 (0: 0)
2016/2017 29. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 1)
2016/2017 10. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 4: 1 (2: 0)
2015/2016 38. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 5: 0 (3: 0)
2015/2016 19. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (0: 1)
2014/2015 34. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 1)
2014/2015 15. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (1: 0)
2013/2014 20. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 4: 2 (3: 1)
2013/2014 1. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 0)
2012/2013 38. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 3: 2 (1: 1)
2012/2013 19. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 2 (1: 0)
2010/2011 21. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
2010/2011 2. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 3 (1: 1)
2009/2010 29. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 0 (0: 0)
2009/2010 10. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 5: 1 (2: 0)
2008/2009 24. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (0: 1)
2008/2009 5. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
2007/2008 38. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 3: 3 (2: 2)
2007/2008 19. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 0 (0: 0)
2005/2006 28. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 0)
2005/2006 9. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (1: 0)
2004/2005 22. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 1 (0: 1)
2004/2005 3. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 3 (0: 1)
2003/2004 33. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (2: 0)
2003/2004 16. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (0: 1)
1998/1999 24. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (0: 0)
1998/1999 7. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (1: 0)
1997/1998 21. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 0 (2: 0)
1997/1998 4. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (1: 0)
1996/1997 29. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 0 (0: 0)
1996/1997 12. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 1)
1995/1996 30. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 3 (0: 1)
1995/1996 13. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 0 (1: 0)
1994/1995 21. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 0)
1994/1995 4. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0 (1: 0)
1993/1994 20. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (1: 0)
1993/1994 3. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 1 (1: 1)
1992/1993 32. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (0: 1)
1992/1993 15. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (1: 1)
1991/1992 31. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 0 (0: 0)
1991/1992 14. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 0 (1: 0)
1990/1991 21. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 0 (0: 0)
1990/1991 4. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 0 (0: 0)
1989/1990 27. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
1989/1990 10. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0 (1: 0)
1988/1989 26. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (1: 0)
1988/1989 9. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 0 (0: 0)
1987/1988 27. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 2 (2: 1)
1987/1988 12. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (1: 0)
1986/1987 28. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 1 (0: 0)
1986/1987 13. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 4: 1 (0: 0)
1985/1986 28. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
1985/1986 13. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0 (1: 0)
1984/1985 29. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (0: 0)
1984/1985 14. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (0: 1)
1983/1984 22. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (0: 0)
1983/1984 7. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 2 (1: 0)
1982/1983 16. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (0: 0)
1982/1983 1. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 0 (0: 0)
1976/1977 30. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 2 (0: 0)
1976/1977 15. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 0 (2: 0)
1975/1976 29. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (0: 0)
1975/1976 14. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 2 (0: 0)
1974/1975 20. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (1: 1)
1974/1975 5. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 3 (0: 0)
1973/1974 26. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (1: 0)
1973/1974 11. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (1: 1)
1972/1973 21. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1 (0: 0)
1972/1973 6. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (0: 0)
1971/1972 25. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
1971/1972 10. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 1 (2: 1)
1970/1971 28. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 1 (2: 0)
1970/1971 13. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 0 (1: 0)
1969/1970 19. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (1: 0)
1969/1970 4. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
1968/1969 30. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (1: 0)
1968/1969 15. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1 (0: 0)
1967/1968 29. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 1 (0: 1)
1967/1968 14. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1 (0: 1)
1965/1966 34. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 1 (1: 0)
1965/1966 17. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
1964/1965 26. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 0 (1: 0)
1964/1965 9. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 0 (1: 0)
1963/1964 21. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0 (1: 0)
1963/1964 4. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 2 (0: 2)
1962/1963 23. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 1 (1: 0)
1962/1963 6. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 0 (1: 0)
1961/1962 31. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 0: 1 (0: 1)
1961/1962 14. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 3 (1: 3)
1960/1961 29. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 3: 2 (2: 2)
1960/1961 12. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 2 (3: 0)
1959/1960 33. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 2 (0: 1)
1959/1960 16. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 2 (0: 1)
1958/1959 29. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 3: 2
1958/1959 12. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0
1957/1958 32. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 3: 2
1957/1958 15. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 4: 1
1956/1957 21. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 1
1956/1957 4. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 1
1955/1956 22. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 2
1955/1956 5. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 0
1954/1955 34. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 2
1954/1955 17. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 5: 1
1953/1954 22. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 1
1953/1954 5. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0
1952/1953 27. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1
1952/1953 10. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 3: 0
1951/1952 28. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 1
1951/1952 9. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 1
1950/1951 23. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 7: 2
1950/1951 4. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 1
1949/1950 38. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 4
1949/1950 19. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 1: 0
1948/1949 26. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 5: 1
1948/1949 7. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 0
1947/1948 23. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 5: 2
1947/1948 2. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 4: 1
1946/1947 34. రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 0: 3
1946/1947 15. రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 1
ఇటాలియన్ కప్
2001/2002 16 వ రౌండ్ జువెంటస్ - సంప్డోరియా 5: 2 (5: 1)
2001/2002 16 వ రౌండ్ సంప్డోరియా - జువెంటస్ 1: 2 (0: 2)
1989/1990 గ్రూప్ డి జువెంటస్ - సంప్డోరియా 2: 1 (1: 1)
1986/1987 గ్రూప్ 3 సంప్డోరియా - జువెంటస్ 2: 1

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది