జువెంటస్ »చారిత్రక ఫలితాలుజువెంటస్ »చారిత్రక ఫలితాలుజువెంటస్ సీజన్ 2020/2021 63 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2019/2020 46 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2018/2019 54 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2017/2018 58 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2016/2017 57 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2015/2016 52 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2014/2015 57 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2013/2014 55 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2012/2013 53 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2011/2012 43 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2010/2011 50 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2009/2010 50 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2008/2009 52 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2007/2008 43 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2006/2007 45 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2005/2006 53 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2004/2005 52 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2003/2004 51 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2002/2003 56 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2001/2002 54 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 2000/2001 42 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1999/2000 52 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1998/1999 53 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1997/1998 54 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1996/1997 53 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1995/1996 48 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1994/1995 56 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1993/1994 44 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1992/1993 54 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1991/1992 44 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1990/1991 49 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1989/1990 54 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1988/1989 50 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1987/1988 45 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1986/1987 43 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1985/1986 37 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1984/1985 40 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1983/1984 39 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1982/1983 41 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1981/1982 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1980/1981 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1979/1980 38 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1978/1979 33 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1977/1978 38 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1976/1977 42 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1975/1976 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1974/1975 40 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1973/1974 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1972/1973 39 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1971/1972 38 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1970/1971 42 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1969/1970 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1968/1969 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1967/1968 39 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1966/1967 42 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1965/1966 36 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1964/1965 45 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1963/1964 41 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1962/1963 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1961/1962 41 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1960/1961 36 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1959/1960 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1958/1959 36 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1957/1958 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1956/1957 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1955/1956 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1954/1955 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1953/1954 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1952/1953 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1951/1952 38 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1950/1951 38 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1949/1950 39 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1948/1949 40 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1947/1948 38 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1946/1947 41 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1945/1946 36 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1942/1943 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1941/1942 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1940/1941 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1939/1940 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1938/1939 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1937/1938 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1936/1937 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1935/1936 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1934/1935 30 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1933/1934 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1932/1933 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1931/1932 34 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1930/1931 35 మ్యాచ్‌లు
జువెంటస్ సీజన్ 1929/1930 33 మ్యాచ్‌లు