జువెంటస్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2015/2016

జువెంటస్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2015/20162020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/ 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1945/1946 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935 / 1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930/1931 1929/1930
ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2015/2016
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ డి 09/15/2015 19:45 TO మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 2: 1 (0: 0)
గ్రూప్ డి 09/30/2015 19:45 హెచ్ సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
గ్రూప్ డి 10/21/2015 19:45 హెచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 0: 0 (0: 0)
గ్రూప్ డి 11/03/2015 19:45 TO బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ బోర్. ముంచెంగ్‌లాడ్‌బాచ్ 1: 1 (1: 1)
గ్రూప్ డి 11/25/2015 19:45 హెచ్ మాంచెస్టర్ నగరం మాంచెస్టర్ నగరం 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ డి 12/08/2015 19:45 TO సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
16 వ రౌండ్ 02/23/2016 19:45 హెచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 2 (0: 1)
16 వ రౌండ్ 03/16/2016 19:45 TO బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 2: 4 (2: 0, 2: 2) aet
సెరీ ఎ 2015/2016
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
1. రౌండ్ 08/23/2015 ఐదు గంటలకు హెచ్ ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో 0: 1 (0: 0)
2. రౌండ్ 08/30/2015 ఐదు గంటలకు TO ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 1: 2 (0: 0)
3. రౌండ్ 09/12/2015 19:45 హెచ్ చివో వెరోనా చివో వెరోనా 1: 1 (0: 1)
4. రౌండ్ 09/20/2015 14:00 TO జెనోవా సిఎఫ్‌సి జెనోవా సిఎఫ్‌సి 2: 0 (1: 0)
5. రౌండ్ 09/23/2015 19:45 హెచ్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ 1: 1 (0: 0)
6. రౌండ్ 09/26/2015 19:45 TO ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 1: 2 (0: 1)
7. రౌండ్ 10/04/2015 ఐదు గంటలకు హెచ్ బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 3: 1 (1: 1)
8. రౌండ్ 10/18/2015 19:45 TO ఇంటర్ ఇంటర్ 0: 0 (0: 0)
9. రౌండ్ 10/25/2015 14:00 హెచ్ అట్లాంటా అట్లాంటా 2: 0 (1: 0)
10. రౌండ్ 10/28/2015 19:45 TO సాసుయోలో కాల్సియో సాసుయోలో కాల్సియో 0: 1 (0: 1)
11. రౌండ్ 10/31/2015 ఐదు గంటలకు హెచ్ టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 0)
12. రౌండ్ 11/08/2015 14:00 TO ఎంపోలి ఎఫ్.సి. ఎంపోలి ఎఫ్.సి. 3: 1 (2: 1)
13. రౌండ్ 11/21/2015 19:45 హెచ్ ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0)
14. రౌండ్ 11/29/2015 19:45 TO యుఎస్ పలెర్మో యుఎస్ పలెర్మో 3: 0 (0: 0)
15. రౌండ్ 12/04/2015 19:45 TO లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 2: 0 (2: 0)
16. రౌండ్ 12/13/2015 19:45 హెచ్ ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా 3: 1 (1: 1)
17. రౌండ్ 12/20/2015 11:30 TO కార్పి ఎఫ్.సి. కార్పి ఎఫ్.సి. 3: 2 (2: 1)
18. రౌండ్ 06/01/2016 14:00 హెచ్ హెల్లాస్ వెరోనా హెల్లాస్ వెరోనా 3: 0 (2: 0)
19. రౌండ్ 01/10/2016 19:45 TO సంప్డోరియా సంప్డోరియా 2: 1 (1: 0)
20. రౌండ్ 01/17/2016 14:00 TO ఉడినీస్ కాల్సియో ఉడినీస్ కాల్సియో 4: 0 (4: 0)
21. రౌండ్ 01/24/2016 19:45 హెచ్ ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా 1: 0 (0: 0)
22. రౌండ్ 01/31/2016 11:30 TO చివో వెరోనా చివో వెరోనా 4: 0 (2: 0)
23. రౌండ్ 02/03/2016 19:45 హెచ్ జెనోవా సిఎఫ్‌సి జెనోవా సిఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
24. రౌండ్ 02/07/2016 14:00 TO ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ ఫ్రోసినోన్ ఫుట్‌బాల్ 2: 0 (0: 0)
25. రౌండ్ 02/13/2016 19:45 హెచ్ ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి ఎస్‌ఎస్‌సి నాపోలి 1: 0 (0: 0)
26. రౌండ్ 02/19/2016 19:45 TO బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 0: 0 (0: 0)
27. రౌండ్ 02/28/2016 19:45 హెచ్ ఇంటర్ ఇంటర్ 2: 0 (0: 0)
28. రౌండ్ 03/06/2016 14:00 TO అట్లాంటా అట్లాంటా 2: 0 (1: 0)
29. రౌండ్ 03/11/2016 19:45 హెచ్ సాసుయోలో కాల్సియో సాసుయోలో కాల్సియో 1: 0 (1: 0)
30. రౌండ్ 03/20/2016 14:00 TO టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. 4: 1 (2: 0)
31. రౌండ్ 04/02/2016 19:45 హెచ్ ఎంపోలి ఎఫ్.సి. ఎంపోలి ఎఫ్.సి. 1: 0 (1: 0)
32. రౌండ్ 04/09/2016 19:45 TO ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 2: 1 (1: 1)
33. రౌండ్ 04/17/2016 14:00 హెచ్ యుఎస్ పలెర్మో యుఎస్ పలెర్మో 4: 0 (1: 0)
34. రౌండ్ 04/20/2016 19:45 హెచ్ లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 3: 0 (1: 0)
35. రౌండ్ 04/24/2016 19:45 TO ACF ఫియోరెంటినా ACF ఫియోరెంటినా 2: 1 (1: 0)
36. రౌండ్ 05/01/2016 11:30 హెచ్ కార్పి ఎఫ్.సి. కార్పి ఎఫ్.సి. 2: 0 (1: 0)
37. రౌండ్ 05/08/2016 19:45 TO హెల్లాస్ వెరోనా హెల్లాస్ వెరోనా 1: 2 (0: 1)
38. రౌండ్ 05/14/2016 16:00 హెచ్ సంప్డోరియా సంప్డోరియా 5: 0 (3: 0)
2015/2016 ఇటాలియన్ కప్
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
16 వ రౌండ్ 12/16/2015 19:45 హెచ్ టొరినో ఎఫ్.సి. టొరినో ఎఫ్.సి. 4: 0 (1: 0)
క్వార్టర్-ఫైనల్స్ 01/20/2016 19:45 TO లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 1: 0 (0: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 01/27/2016 19:45 హెచ్ ఇంటర్ ఇంటర్ 3: 0 (1: 0)
సెమీ-ఫైనల్స్ 03/02/2016 19:45 TO ఇంటర్ ఇంటర్ 5: 3 (0: 3, 0: 3, 0: 3) pso
చివరి 05/21/2016 19:45 ఎన్ ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet
సూపర్ కప్ 2015
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
చివరి 08/08/2015 13:00 ఎన్ లాజియో రోమ్ లాజియో రోమ్ 2: 0 (0: 0)