జపాన్ »జపాన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ 2021

జపాన్ ఫుట్‌బాల్ లీగ్ 2021: తాజా వార్తలు, మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు, పట్టికలు, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...1. రౌండ్
03/14/2021 04:00 ఓయిటా తప్పిపోయింది ఓయిటా తప్పిపోయింది - కొచ్చి యునైటెడ్ కొచ్చి యునైటెడ్ -: -
03/14/2021 04:00 హోండా ఎఫ్.సి. హోండా ఎఫ్.సి. - సోనీ సెందాయ్ సోనీ సెందాయ్ -: -
03/14/2021 04:00 సుజుకా పాయింట్ గెట్టర్స్ సుజుకా పాయింట్ గెట్టర్స్ - హోండా లాక్ హోండా లాక్ -: -
03/14/2021 04:00 ఇవాకి ఎస్.సి. ఇవాకి ఎస్.సి. - పద్నాలుగు మి పద్నాలుగు మి -: -
03/14/2021 04:00 ఎఫ్‌సి ఒసాకా ఎఫ్‌సి ఒసాకా - ఎఫ్‌సి కరియా ఎఫ్‌సి కరియా -: -
03/14/2021 04:00 MIO బివాకో షిగా MIO బివాకో షిగా - నారా క్లబ్ నారా క్లబ్ -: -
03/14/2021 04:00 టోక్యో ముసాషినో సిటీ ఎఫ్.సి. టోక్యో ముసాషినో సిటీ ఎఫ్.సి. - రీన్మీర్ అమోరి రీన్మీర్ అమోరి -: -
03/14/2021 04:00 మారుయాసు ఒకాజాకి మారుయాసు ఒకాజాకి - ఎఫ్‌సి టియామో హిరకాట ఎఫ్‌సి టియామో హిరకాట -: -
2. రౌండ్
03/20/2021 05:30 ఎఫ్‌సి టియామో హిరకాట ఎఫ్‌సి టియామో హిరకాట - MIO బివాకో షిగా MIO బివాకో షిగా -: -
03/21/2021 04:00 పద్నాలుగు మి పద్నాలుగు మి - మారుయాసు ఒకాజాకి మారుయాసు ఒకాజాకి -: -
03/21/2021 04:00 టోక్యో ముసాషినో సిటీ ఎఫ్.సి. టోక్యో ముసాషినో సిటీ ఎఫ్.సి. - ఎఫ్‌సి ఒసాకా ఎఫ్‌సి ఒసాకా -: -
03/21/2021 04:00 హోండా లాక్ హోండా లాక్ - ఇవాకి ఎస్.సి. ఇవాకి ఎస్.సి. -: -
03/21/2021 04:00 నారా క్లబ్ నారా క్లబ్ - హోండా ఎఫ్.సి. హోండా ఎఫ్.సి. -: -
03/21/2021 04:00 కొచ్చి యునైటెడ్ కొచ్చి యునైటెడ్ - రీన్మీర్ అమోరి రీన్మీర్ అమోరి -: -
03/21/2021 04:00 సోనీ సెందాయ్ సోనీ సెందాయ్ - మాట్సు సిటీ ఎఫ్.సి. మాట్సు సిటీ ఎఫ్.సి. -: -
03/21/2021 06:00 ఎఫ్‌సి కరియా ఎఫ్‌సి కరియా - సుజుకా పాయింట్ గెట్టర్స్ సుజుకా పాయింట్ గెట్టర్స్ -: -
ఎఫ్‌సి కరియా ఎఫ్‌సి ఒసాకా ఎఫ్‌సి టియామో హిరకాట హోండా ఎఫ్.సి. హోండా లాక్ ఇవాకి ఎస్.సి. కొచ్చి యునైటెడ్ మారుయాసు ఒకాజాకి మాట్సు సిటీ ఎఫ్.సి. MIO బివాకో షిగా నారా క్లబ్ రీన్మీర్ అమోరి సోనీ సెందాయ్ సుజుకా పాయింట్ గెట్టర్స్ టోక్యో ముసాషినో సిటీ ఎఫ్.సి. పద్నాలుగు మి ఓయిటా తప్పిపోయింది షెడ్యూల్ | పట్టికలు