ఐర్లాండ్ »స్క్వాడ్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020

ఐర్లాండ్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ బి 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 నేషన్స్ లీగ్ బి 2018/2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 ఫ్రాంక్‌రిచ్ ఫ్రెండ్లీలో యూరో 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2014/2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2012/2013 యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2010/2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ 2009 వైఫ్ క్వాలిఫయర్స్ 2009 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998/1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్లీ 1997 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1996/1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ప్రపంచ కప్ 1994 USA ఫ్రెండ్లీ 1994 ఫ్రెండ్లీ 1993 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1990 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 యూరో 1988 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీస్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ఫ్రెండ్స్ 1986 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1984/1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1982/1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరోప్ 1980/1981 ఫ్రెండ్స్ క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1970/1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 యూరోప్ 1969 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1968 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1966/1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 డబ్ల్యుసి క్వా లైఫ్యర్స్ యూరప్ 1964/1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1960/1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1958/1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1956 ... ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్స్ 1929 ఫ్రెండ్లీ 1928 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1924 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992/1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1968/1969 WCQ యూరప్ 1964/1965 WCQ యూరప్ 1960/1961 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ యూరప్ 1953/1954 WCQ యూరప్ 1949/1950 WCQ యూరప్ 1937/1938 WCQ యూరప్ 1933/1934 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2017 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2009 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2001 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1997 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1997 ఒలింపిక్స్ 1948 ఒలింపిక్స్ 1924 ఫ్రెండ్స్ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2002 000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్లీ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1958 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 194 ఫ్రెండ్స్ 194 ఫ్రెండ్స్ 194 ఫ్రెండ్స్ 194 ఫ్రెండ్స్ 194 ఫ్రెండ్స్ 194 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్లీ 1938 ఫ్రెండ్లీ 1937 ఫ్రెండ్లీ 1935 ఫ్రెండ్లీ 1934 ఫ్రెండ్లీ 1932 ఫ్రెండ్లీ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1930 ఫ్రెండ్లీ 1929 ఫ్రెండ్స్ 1928 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఫ్రెండ్లీ 1926 ఫ్రెండ్స్ 1924 యూరో 2016 లో ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో 2012 పోలాండ్ / ఉక్రెయిన్ యూరో 1988 జర్మనీ యూరో క్వాలిఫ్. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1970/1971 యూరో క్వాలిఫ్. 1966/1967 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 యూరో క్వాలిఫ్. 1958/1959 ఎన్‌ఎల్ బి 2020/2021 ఎన్‌ఎల్ బి 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
కార్ల్ కోల్మన్ 11/19/1988
కావోమిన్ కెల్లెహెర్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 11/23/1998
సీన్ మెక్‌డెర్మాట్ క్రిస్టియన్సుండ్ బికె 05/30/1993
కీరన్ ఓ హారా బర్టన్ అల్బియాన్ 04/22/1996
డారెన్ రాండోల్ఫ్ వెస్ట్ హామ్ యునైటెడ్ 05/12/1987
జేమ్స్ టాల్బోట్ బోహేమియన్ FC 04/24/1997
మార్క్ ట్రావర్స్ AFC బౌర్న్‌మౌత్ 05/18/1999
కీరెన్ వెస్ట్వుడ్ షెఫీల్డ్ బుధవారం 10/23/1984
రక్షించండి
సైరస్ క్రిస్టీ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 09/30/1992
సియరాన్ క్లార్క్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 09/26/1989
సీమస్ కోల్మన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 10/11/1988
నాథన్ కాలిన్స్ స్టోక్ సిటీ 04/30/2001
గ్రెగ్ కన్నిన్గ్హమ్ కార్డిఫ్ సిటీ 01/31/1991
మాట్ డోహెర్టీ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ 01/16/1992
షేన్ డఫీ సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. 01/01/1992
జిమ్మీ డున్నే బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 10/19/1997
జాన్ ఎగాన్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 10/20/1992
రిచర్డ్ కియోగ్ మిల్టన్ కీన్స్ డాన్స్ 08/11/1986
కెవిన్ లాంగ్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 08/18/1990
స్టీవెన్స్ కూడా షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 07/09/1990
స్టీఫెన్ వార్డ్ ఇప్స్విచ్ టౌన్ 08/20/1985
డెరిక్ విలియమ్స్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 01/17/1993
మిడ్‌ఫీల్డర్
హ్యారీ ఆర్టర్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ 12/28/1989
రాబీ బ్రాడి బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 01/14/1992
అలాన్ బ్రౌన్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ 04/15/1995
జాక్ బైర్న్ షామ్‌రాక్ రోవర్స్ 04/24/1996
జోష్ కల్లెన్ RSC ఆండర్లెచ్ట్ 04/07/1996
జెఫ్ హెండ్రిక్ న్యూకాజిల్ యునైటెడ్ 01/31/1992
డారిల్ హోర్గన్ వైకోంబే వాండరర్స్ 08/10/1992
కోనార్ హౌరిహనే ఆస్టన్ విల్లా 02/02/1991
అలాన్ జడ్జి ఇప్స్విచ్ టౌన్ 11/11/1988
డర్రాగ్ లెనిహాన్ బ్లాక్బర్న్ రోవర్స్ 03/16/1994
జేమ్స్ మెక్‌కార్తీ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 11/12/1990
జేమ్స్ మెక్‌క్లీన్ స్టోక్ సిటీ 04/22/1989
ఐడెన్ మెక్‌గెడీ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 04/04/1986
డేవిడ్ మేలర్ 05/29/1989
జేసన్ మొలంబి బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 08/06/1999
కల్లమ్ ఓ'డౌడా బ్రిస్టల్ సిటీ 04/23/1995
కల్లమ్ రాబిన్సన్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ అల్బియాన్ 02/02/1995
కీరన్ సాడ్లియర్ రోథర్హామ్ యునైటెడ్ 09/14/1994
గ్లెన్ వీలన్ ఫ్లీట్‌వుడ్ టౌన్ 01/13/1984
షాన్ విలియమ్స్ మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 10/19/1986
ముందుకు
పాట్రిక్ అమండ్ న్యూపోర్ట్ కౌంటీ 04/15/1988
జేమ్స్ కాలిన్స్ లుటన్ టౌన్ 12/01/1990
ఆరోన్ కొన్నోల్లి బ్రైటన్ & హోవ్ అల్బియాన్ 01/28/2000
రోనన్ కర్టిస్ పోర్ట్స్మౌత్ ఎఫ్.సి. 03/29/1996
స్కాట్ హొగన్ బర్మింగ్‌హామ్ సిటీ 04/13/1992
ఆడమ్ ఇడా నార్విచ్ సిటీ 02/11/2001
షేన్ లాంగ్ సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 01/22/1987
సీన్ మాగైర్ ప్రెస్టన్ నార్త్ ఎండ్ 05/01/1994
ర్యాన్ మన్నింగ్ క్వీన్స్ పార్క్ రేంజర్స్ 06/14/1996
డేవిడ్ మెక్‌గోల్డ్రిక్ షెఫీల్డ్ యునైటెడ్ 11/29/1987
ఐడెన్ ఓబ్రియన్ సుందర్‌ల్యాండ్ AFC 10/04/1993
మైఖేల్ ఒబాఫేమి సౌతాంప్టన్ ఎఫ్.సి. 07/06/2000
ట్రాయ్ పారోట్ మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 02/04/2002
నిర్వాహకుడు
స్టీఫెన్ కెన్నీ 01/05/2020 నుండి 10/30/1971
మిక్ మెక్‌కార్తీ 25/11/2018 నుండి 30/04/2020 వరకు 02/07/1959