ఇరాన్ »పెర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రో లీగ్ 2020/2021

పెర్షియన్ గల్ఫ్ ప్రో లీగ్ 2020/2021: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...17. రౌండ్
03/06/2021 11:30 సాయిపా ఎఫ్.సి. సాయిపా ఎఫ్.సి. - నాఫ్ట్ మస్జెడ్ సోలేమాన్ నాఫ్ట్ మస్జెడ్ సోలేమాన్ -: -
03/06/2021 11:30 గోల్ గోహర్ ఎఫ్.సి. గోల్ గోహర్ ఎఫ్.సి. - రాఫ్సంజన్ నెల రాఫ్సంజన్ నెల -: -
03/06/2021 11:30 సనత్ నాఫ్ట్ ఎఫ్.సి. సనత్ నాఫ్ట్ ఎఫ్.సి. - పెర్సెపోలిస్ పెర్సెపోలిస్ -: -
03/06/2021 11:30 షహర్ ఖోడ్రో ఎఫ్.సి. షహర్ ఖోడ్రో ఎఫ్.సి. - పేకాన్ ఎఫ్.సి. పేకాన్ ఎఫ్.సి. -: -
03/06/2021 12:00 అల్యూమినియం అరక్ అల్యూమినియం అరక్ - సెపాహాన్ ఎఫ్.సి. సెపాహాన్ ఎఫ్.సి. -: -
03/06/2021 12:00 ట్రాక్టర్ సాజి ట్రాక్టర్ సాజి - నసాజీ మజందరన్ నసాజీ మజందరన్ -: -
03/06/2021 14:00 ఎస్టేగ్లాల్ ఎస్టేగ్లాల్ - ఫూలాడ్ ఎఫ్.సి. ఫూలాడ్ ఎఫ్.సి. -: -
03/06/2021 14:00 Fc zob అహాన్ Fc zob అహాన్ - మెషిన్ సాజి మెషిన్ సాజి -: -
18. రౌండ్
03/11/2021 11:30 నసాజీ మజందరన్ నసాజీ మజందరన్ - సాయిపా ఎఫ్.సి. సాయిపా ఎఫ్.సి. -: -
03/11/2021 11:30 సనత్ నాఫ్ట్ ఎఫ్.సి. సనత్ నాఫ్ట్ ఎఫ్.సి. - షహర్ ఖోడ్రో ఎఫ్.సి. షహర్ ఖోడ్రో ఎఫ్.సి. -: -
03/11/2021 11:30 సెపాహాన్ ఎఫ్.సి. సెపాహాన్ ఎఫ్.సి. - ట్రాక్టర్ సాజి ట్రాక్టర్ సాజి -: -
03/11/2021 11:30 మెషిన్ సాజి మెషిన్ సాజి - ఎస్టేగ్లాల్ ఎస్టేగ్లాల్ -: -
03/11/2021 11:30 రాఫ్సంజన్ నెల రాఫ్సంజన్ నెల - అల్యూమినియం అరక్ అల్యూమినియం అరక్ -: -
03/11/2021 11:30 పేకాన్ ఎఫ్.సి. పేకాన్ ఎఫ్.సి. - Fc zob అహాన్ Fc zob అహాన్ -: -
03/11/2021 11:30 పెర్సెపోలిస్ పెర్సెపోలిస్ - నాఫ్ట్ మస్జెడ్ సోలేమాన్ నాఫ్ట్ మస్జెడ్ సోలేమాన్ -: -
03/11/2021 14:00 ఫూలాడ్ ఎఫ్.సి. ఫూలాడ్ ఎఫ్.సి. - గోల్ గోహర్ ఎఫ్.సి. గోల్ గోహర్ ఎఫ్.సి. -: -
లైవ్‌స్కోర్‌లు LiveDetails లైవ్ కామెంటరీ
అల్యూమినియం అరక్ ఎస్టేగ్లాల్ Fc zob అహాన్ ఫూలాడ్ ఎఫ్.సి. గోల్ గోహర్ ఎఫ్.సి. మెషిన్ సాజి రాఫ్సంజన్ నెల నాఫ్ట్ మస్జెడ్ సోలేమాన్ నసాజీ మజందరన్ పేకాన్ ఎఫ్.సి. పెర్సెపోలిస్ సాయిపా ఎఫ్.సి. సనత్ నాఫ్ట్ ఎఫ్.సి. సెపాహాన్ ఎఫ్.సి. షహర్ ఖోడ్రో ఎఫ్.సి. ట్రాక్టర్ సాజి షెడ్యూల్ | పట్టికలు