ఇండోనేషియా »లిగా 1 2020/2021లిగా 1 2020/2021: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...10. రౌండ్
10/31/2020 భయాంగ్కర ఎఫ్.సి. భయాంగ్కర ఎఫ్.సి. - మదుర యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మదుర యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. dnp
10/31/2020 కేదిరి పీచెస్ కేదిరి పీచెస్ - పిఎస్ బారిటో పుటెరా పిఎస్ బారిటో పుటెరా dnp
10/31/2020 పెర్సిటా టాంగెరాంగ్ పెర్సిటా టాంగెరాంగ్ - పెర్సిజా జకార్తా పెర్సిజా జకార్తా dnp
11/01/2020 అరేమా క్రోనస్ ఎఫ్.సి. అరేమా క్రోనస్ ఎఫ్.సి. - పెర్సెలా లామోంగన్ పెర్సెలా లామోంగన్ dnp
11/01/2020 పిఎస్ఎస్ స్లెమాన్ పిఎస్ఎస్ స్లెమాన్ - పెర్సిపుర జయపుర పెర్సిపుర జయపుర dnp
11/01/2020 పెర్సేబయ సురబయ పెర్సేబయ సురబయ - బాలి యునైటెడ్ బాలి యునైటెడ్ dnp
11/02/2020 టిరా-పెర్సికాబో టిరా-పెర్సికాబో - పిఎస్ఐఎస్ సెమరాంగ్ పిఎస్ఐఎస్ సెమరాంగ్ dnp
11/02/2020 పెర్సిరాజా బండా ఆచే పెర్సిరాజా బండా ఆచే - పెర్సిబ్ బాండుంగ్ పెర్సిబ్ బాండుంగ్ dnp
11/02/2020 పిఎస్ఎం మకాసర్ పిఎస్ఎం మకాసర్ - పుసామానియా బోర్నియో పుసామానియా బోర్నియో dnp
11. రౌండ్
11/04/2020 మదుర యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. మదుర యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. - కేదిరి పీచెస్ కేదిరి పీచెస్ dnp
11/04/2020 పిఎస్ బారిటో పుటెరా పిఎస్ బారిటో పుటెరా - పెర్సిజా జకార్తా పెర్సిజా జకార్తా dnp
11/05/2020 బాలి యునైటెడ్ బాలి యునైటెడ్ - భయాంగ్కర ఎఫ్.సి. భయాంగ్కర ఎఫ్.సి. dnp
11/05/2020 పెర్సిపుర జయపుర పెర్సిపుర జయపుర - పెర్సిటా టాంగెరాంగ్ పెర్సిటా టాంగెరాంగ్ dnp
11/06/2020 పెర్సేబయ సురబయ పెర్సేబయ సురబయ - పిఎస్ఎం మకాసర్ పిఎస్ఎం మకాసర్ dnp
11/06/2020 పెర్సెలా లామోంగన్ పెర్సెలా లామోంగన్ - పిఎస్ఎస్ స్లెమాన్ పిఎస్ఎస్ స్లెమాన్ dnp
11/06/2020 పుసామానియా బోర్నియో పుసామానియా బోర్నియో - టిరా-పెర్సికాబో టిరా-పెర్సికాబో dnp
11/06/2020 అరేమా క్రోనస్ ఎఫ్.సి. అరేమా క్రోనస్ ఎఫ్.సి. - పెర్సిరాజా బండా ఆచే పెర్సిరాజా బండా ఆచే dnp
11/07/2020 పిఎస్ఐఎస్ సెమరాంగ్ పిఎస్ఐఎస్ సెమరాంగ్ - పెర్సిబ్ బాండుంగ్ పెర్సిబ్ బాండుంగ్ dnp


అరేమా క్రోనస్ ఎఫ్.సి. బాలి యునైటెడ్ భయాంగ్కర ఎఫ్.సి. మదుర యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. పెర్సేబయ సురబయ పెర్సెలా లామోంగన్ పెర్సిబ్ బాండుంగ్ పెర్సిజా జకార్తా కేదిరి పీచెస్ పెర్సిపుర జయపుర పెర్సిరాజా బండా ఆచే పెర్సిటా టాంగెరాంగ్ పిఎస్ బారిటో పుటెరా పిఎస్ఐఎస్ సెమరాంగ్ పిఎస్ఎం మకాసర్ పిఎస్ఎస్ స్లెమాన్ పుసామానియా బోర్నియో టిరా-పెర్సికాబో షెడ్యూల్ | పట్టికలు | టాప్ స్కోరర్ | స్టేడియాలు | రిఫరీలు | గణాంకాలు

ఆసక్తికరమైన కథనాలు