ఐస్లాండ్ »స్క్వాడ్ నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021ఐస్లాండ్ నేషనల్ టీం »స్క్వాడ్ నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2020/2021 ఫ్రెండ్స్ 2020 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2019/2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 నేషన్స్ లీగ్ ఎ 2018/2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్లీ 2018 ఫ్రెండ్లీ 2017 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2016/2017 యూరో 2016 in Frankreich Friendslies 2016 Friendlies 2015 EURO Qualifiers 2014/2015 Friendslies 2014 Friendslies 2013 WC Qualifiers Play-off 2013 WC Qualifiers Europe 2012/2013 Friendslies 2012 Friendslies 2011 EURO Qualifiers 2010/2011 Friendslies 2010 Friendly 2009 WC Qualifiers Europe 2008/2009 Friendslies యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2006/2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2004/2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 2002/2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1996/1997 ఫ్రెండ్లీ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1994/1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 Fr iendlies 1993 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1992/1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1990/1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1988/1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1986/1987 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 WC క్వాలిఫైయర్స్ యూరోప్ 1984/1985 ఫ్రెండ్స్ 1982/1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1980/1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1978/1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1976/1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1975 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1974/1975 ఫ్రెండ్లీస్ 1974 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్లీ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 యూరో క్వాలిఫైయర్స్ 1962/1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1956/1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రియన్ dlies 1946 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా WCQ యూరప్ 2016/2017 WCQ యూరప్ 2012/2013 WCQ యూరప్ 2008/2009 WCQ యూరప్ 2004/2005 WCQ యూరప్ 2000/2001 WCQ యూరప్ 1996/1997 WCQ యూరప్ 1992 / 1993 WCQ యూరప్ 1988/1989 WCQ యూరప్ 1984/1985 WCQ యూరప్ 1980/1981 WCQ యూరప్ 1976/1977 WCQ యూరప్ 1972/1973 WCQ యూరప్ 1956/1957 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 2013 ఫ్రెండ్లీ 2020 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్లీస్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 199 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్లీ 1987 ఫ్రెండ్లీ 1986 ఫ్రెండ్లీ 1985 ఫ్రెండ్లీ 1984 ఫ్రెండ్లీ 1983 ఫ్రెండ్లీ 1982 ఫ్రై ndlies 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్లీస్ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1947 ఫ్రెండ్లీస్ 1946 యూరో 2016 ఫ్రాంక్‌రిచ్ యూరో క్వాలిఫ్‌లో. 2019/2020 యూరో క్వాలిఫ్. 2014/2015 యూరో క్వాలిఫ్. 2010/2011 యూరో క్వాలిఫ్. 2006/2007 యూరో క్వాలిఫ్. 2002/2003 యూరో క్వాలిఫ్. 1998/1999 యూరో క్వాలిఫ్. 1994/1995 యూరో క్వాలిఫ్. 1990/1991 యూరో క్వాలిఫ్. 1986/1987 యూరో క్వాలిఫ్. 1982/1983 యూరో క్వాలిఫ్. 1978/1979 యూరో క్వాలిఫ్. 1974/1975 యూరో క్వాలిఫ్. 1962/1963 NL A 2020/2021 NL A 2018/2019
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి


గోల్ కీపర్
పాట్రిక్ గున్నార్సన్ వైబోర్గ్ ఎఫ్ఎఫ్ 11/15/2000
హన్నెస్ హాల్డార్సన్ వాలూర్ రేక్‌జావిక్ 04/27/1984
ఎగ్ముండూర్ క్రిస్టిన్సన్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ 06/19/1989
అలెక్స్ రోనార్సన్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 02/18/1995
రక్షించండి
కోరి ఆర్నాసన్ వాకింగూర్ రేక్‌జావిక్ 10/13/1982
హల్మార్ ఐజాల్ఫ్సన్ రోసెన్‌బోర్గ్ BK 08/06/1990
జాన్ ఫ్జలుసన్ ఎస్కె బ్రాన్ 04/10/1989
హజూర్తుర్ హర్మన్సన్ బ్రండ్బీ IF 02/08/1995
స్వెరిర్ ఇంగసన్ PAOK థెస్సలొనికి 08/05/1993
హారూర్ మాగ్నాసన్ CSKA మాస్కో 02/11/1993
ఆల్ఫాన్స్ సాంప్‌స్టెడ్ FK బోడో / గ్లిమ్ట్ 04/06/1998
బిర్కిర్ సావర్సన్ వాలూర్ రేక్‌జావిక్ 11/11/1984
రాగ్నార్ సిగురుసన్ FC కోపెన్‌హాగన్ 06/19/1986
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఆండ్రి బల్దుర్సన్ బోలోగ్నా ఎఫ్.సి. 01/10/2002
బిర్కిర్ జార్నాసన్ బ్రెస్సియా కాల్సియో 05/27/1988
సమెల్ కోరి ఫ్రిజోన్సన్ వైకింగ్ FK 02/22/1996
జోహాన్ గుముండ్సన్ బర్న్లీ ఎఫ్.సి. 10/27/1990
అరోన్ గున్నార్సన్ అల్ అరబి 04/22/1989
ఎమిల్ హాల్ఫ్రెస్సన్ ఫుట్‌బాల్ పాడువా 06/29/1984
Aksak Jóhannesson IFK నోర్‌కోపింగ్ 03/23/2003
విక్టర్ పాల్సన్ ఎస్వీ డార్మ్‌స్టాడ్ట్ 98 04/30/1991
ఆర్నార్ సిగురుసన్ CSKA మాస్కో 05/15/1999
గిల్ఫీ సిగురోస్సన్ ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. 09/08/1989
రోనార్ సిగుర్జాన్సన్ ఎఫ్‌కె అస్తానా 06/18/1990
అరి స్కేలాసన్ కెవి ఓస్టెండ్ 05/14/1987
ఆర్నార్ ట్రాస్టసన్ మాల్మో ఎఫ్ఎఫ్ 04/30/1993
జాన్ డాగూర్ steinorsteinsson ఆర్హస్ జిఎఫ్ 11/26/1998
ముందుకు
మైఖేల్ ఆండర్సన్ FC మిడ్ట్‌జైల్లాండ్ 07/01/1998
జాన్ బెవర్సన్ మిల్వాల్ ఎఫ్.సి. 05/25/1992
ఆల్ఫ్రెడ్ ఫిన్బోగాసన్ FC ఆగ్స్‌బర్గ్ 02/01/1989
హల్మ్బెర్ట్ ఫ్రిజోన్సన్ బ్రెస్సియా కాల్సియో 04/19/1993
స్వీన్ గుజోన్సేన్ ఒడెన్స్ బికె 05/12/1998
ఆల్బర్ట్ గుముండ్సన్ AZ అల్క్మార్ 06/15/1997
వియార్ క్జార్తాన్సన్ Vrelerenga IF 03/11/1990
కోల్బీన్ సిగార్సన్ AIK సోల్నా 03/14/1990
నిర్వాహకుడు
ఎరిక్ హమ్రాన్ 06/27/1957