హల్ సిటీ »చారిత్రక ఫలితాలు

హల్ సిటీ »చారిత్రక ఫలితాలుహల్ సిటీ సీజన్ 2020/2021 64 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2019/2020 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2018/2019 55 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2017/2018 53 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2016/2017 46 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2015/2016 58 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2014/2015 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2013/2014 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2012/2013 51 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2011/2012 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2010/2011 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2009/2010 41 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2008/2009 45 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2007/2008 53 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2006/2007 51 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2005/2006 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2004/2005 50 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2003/2004 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2002/2003 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2001/2002 50 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 2000/2001 50 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1999/2000 55 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1998/1999 7 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1997/1998 6 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1996/1997 5 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1995/1996 6 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1994/1995 3 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1993/1994 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1992/1993 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1991/1992 7 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1990/1991 50 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1989/1990 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1988/1989 51 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1987/1988 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1986/1987 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1985/1986 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1984/1985 7 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1983/1984 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1982/1983 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1981/1982 8 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1980/1981 8 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1979/1980 5 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1978/1979 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1977/1978 47 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1976/1977 45 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1975/1976 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1974/1975 46 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1973/1974 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1972/1973 48 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1971/1972 46 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1970/1971 47 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1969/1970 45 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1968/1969 45 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1967/1968 46 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1966/1967 46 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1965/1966 9 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1964/1965 5 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1963/1964 7 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1962/1963 8 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1961/1962 5 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1960/1961 9 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1959/1960 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1958/1959 1 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1957/1958 6 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1956/1957 3 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1955/1956 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1954/1955 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1953/1954 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1952/1953 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1951/1952 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1950/1951 45 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1949/1950 46 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1948/1949 7 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1947/1948 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1946/1947 5 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1938/1939 3 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1937/1938 3 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1936/1937 1 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1935/1936 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1934/1935 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1933/1934 45 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1932/1933 4 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1931/1932 3 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1930/1931 1 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1929/1930 49 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1928/1929 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1927/1928 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1926/1927 47 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1925/1926 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1924/1925 47 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1923/1924 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1922/1923 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1921/1922 44 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1920/1921 47 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1919/1920 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1914/1915 43 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1913/1914 40 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1912/1913 41 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1911/1912 40 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1910/1911 42 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1909/1910 39 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1908/1909 40 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1907/1908 41 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1906/1907 41 మ్యాచ్‌లు
హల్ సిటీ సీజన్ 1905/1906 39 మ్యాచ్‌లు