హూస్టన్ డైనమో »చారిత్రక ఫలితాలు

హూస్టన్ డైనమో »చారిత్రక ఫలితాలుహూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2020/2021 21 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2019/2020 21 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2018/2019 44 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2017/2018 44 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2016/2017 38 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2015/2016 37 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2014/2015 35 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2013/2014 45 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2012/2013 48 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2011/2012 36 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2010/2011 37 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2009/2010 38 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2008/2009 45 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2007/2008 44 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2006/2007 35 మ్యాచ్‌లు
హూస్టన్ డైనమో సీజన్ 2005/2006 14 మ్యాచ్‌లు