హోంగ్ అన్ గియా లై

హోయాంగ్ అన్ గియా లై, వియత్నాం నుండి జట్టుహోంగ్ అన్ గియా లై 01/22/2021 బ్లూ రివర్ టెక్నాలజీ సెక్యూరిటీ
హోంగ్ అన్ గియా లై 2: 1 బ్లూ రివర్ టెక్నాలజీ సెక్యూరిటీ
హోంగ్ అన్ గియా లై 03/14/2021 ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం
హోంగ్ అన్ గియా లై -: - ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం
హోంగ్ అన్హ్ గియా లై యొక్క స్లైడ్ షో
వి.లీగ్ 1 5. రౌండ్ 10/30/2020 TO హో చి మిన్ సిటీ హో చి మిన్ సిటీ 1: 2 (1: 2)
వి.లీగ్ 1 6. రౌండ్ 11/03/2020 TO బిన్హ్ డుయాంగ్ ఎఫ్.సి. బిన్హ్ డుయాంగ్ ఎఫ్.సి. 2: 3 (2: 0)
వి.లీగ్ 1 7. రౌండ్ 11/07/2020 హెచ్ హాంగ్ లిన్హ్ హా టిన్హ్ హాంగ్ లిన్హ్ హా టిన్హ్ 3: 0 (3: 0)
వి.లీగ్ 1 1. రౌండ్ 01/17/2021 TO సైగాన్ ఎఫ్.సి. సైగాన్ ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 1)
వి.లీగ్ 1 2. రౌండ్ 01/22/2021 హెచ్ బ్లూ రివర్ టెక్నాలజీ సెక్యూరిటీ బ్లూ రివర్ టెక్నాలజీ సెక్యూరిటీ 2: 1 (0: 1)
వి.లీగ్ 1 3. రౌండ్ 03/14/2021 హెచ్ ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయం -: -
వి.లీగ్ 1 4. రౌండ్ 03/20/2021 TO హాంగ్ లిన్హ్ హా టిన్హ్ హాంగ్ లిన్హ్ హా టిన్హ్ -: -
వి.లీగ్ 1 5. రౌండ్ 03/24/2021 TO వియత్టెల్ ఎఫ్.సి. వియత్టెల్ ఎఫ్.సి. -: -
వి.లీగ్ 1 6. రౌండ్ 03/28/2021 హెచ్ హో చి మిన్ సిటీ హో చి మిన్ సిటీ -: -
వి.లీగ్ 1 7. రౌండ్ 04/02/2021 TO హై ఫోంగ్ ఎఫ్.సి. హై ఫోంగ్ ఎఫ్.సి. -: -
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »