గోల్డ్ కప్ »ఛాంపియన్స్

గోల్డ్ కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2019 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
2017 ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు
2015 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
2013 ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు
2011 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
2009 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
2007 ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు
2005 ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు
2003 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
2002 ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు
2000 కెనడా కెనడా కెనడా కెనడా
1998 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
1993 మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో మెక్సికో
1991 ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు ఉపయోగాలు

ఆసక్తికరమైన కథనాలు