గాల్వే యునైటెడ్ (పాత) »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

గాల్వే యునైటెడ్ (పాత) »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2013/2014 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2012/2013 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2011/2012 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2010/2011 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2009/2010 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2008/2009 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2007/2008 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2006/2007 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2005/2006 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2004/2005 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2003/2004 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2002/2003 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2001/2002 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 2000/2001 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1999/2000 5 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1998/1999 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1997/1998 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1996/1997 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1995/1996 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1994/1995 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1993/1994 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1992/1993 7 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1991/1992 14 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1990/1991 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1989/1990 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1988/1989 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1987/1988 17 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1986/1987 20 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1985/1986 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1984/1985 12 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1983/1984 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1982/1983 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే యునైటెడ్ (పాతది) సీజన్ 1981/1982 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే రోవర్స్ F.C. సీజన్ 1980/1981 9 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే రోవర్స్ F.C. సీజన్ 1979/1980 6 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే రోవర్స్ F.C. సీజన్ 1978/1979 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
గాల్వే రోవర్స్ F.C. సీజన్ 1977/1978 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు