ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా Ray రేయో వాలెకానోకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా Ray రేయో వాలెకానోకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్మొదటి విభాగం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 18 పదిహేను రెండు 1 68 : 12
దూరంగా 18 9 6 3 46 : ఇరవై
& మొత్తం 36 24 8 4 114 : 32
కోపా డెల్ రే ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 1 0 0 రెండు : 1
& మొత్తం 1 1 0 0 రెండు : 1
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 18 పదిహేను రెండు 1 68 : 12
దూరంగా 19 10 6 3 48 : ఇరవై ఒకటి
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 37 25 8 4 116 : 33
మొదటి విభాగం
2018/2019 27. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 3: 1 (1: 1)
2018/2019 11. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 2: 3 (1: 1)
2015/2016 27. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 5 (0: 2)
2015/2016 8. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 5: 2 (2: 1)
2014/2015 26. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 6: 1 (1: 0)
2014/2015 7. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 2 (0: 2)
2013/2014 24. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 6: 0 (2: 0)
2013/2014 5. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 4 (0: 1)
2012/2013 28. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 3: 1 (2: 0)
2012/2013 9. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 5 (0: 1)
2011/2012 36. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 7 (0: 3)
2011/2012 17. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 4: 0 (3: 0)
2002/2003 32. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 3: 0 (0: 0)
2002/2003 13. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 0 (0: 0)
2001/2002 21. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 2: 1 (1: 0)
2001/2002 2. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 1: 1 (0: 0)
2000/2001 34. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 5: 1 (1: 1)
2000/2001 15. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 2: 2 (1: 1)
1999/2000 36. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 0: 2 (0: 1)
1999/2000 17. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 1 (1: 0)
1996/1997 42. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 2 (1: 1)
1996/1997 21. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 6: 0 (5: 0)
1995/1996 25. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 1 (1: 0)
1995/1996 4. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 2: 0 (1: 0)
1993/1994 32. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 1: 0 (0: 0)
1993/1994 13. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 2: 4 (1: 2)
1992/1993 34. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 4: 0 (2: 0)
1992/1993 15. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 3: 3 (2: 1)
1989/1990 26. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 4 (0: 3)
1989/1990 7. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 7: 1 (5: 0)
1979/1980 32. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 2: 1 (1: 1)
1979/1980 15. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 0: 0 (0: 0)
1978/1979 33. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 1: 1 (0: 1)
1978/1979 16. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 9: 0 (4: 0)
1977/1978 33. రౌండ్ వల్లేకనో రే - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 2: 1 (2: 0)
1977/1978 16. రౌండ్ ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - వల్లేకనో రే 1: 1 (0: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది

లా గెలాక్సీ vs నిజమైన ఉప్పు సరస్సు