ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలు

ఎవర్టన్ ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలుఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2020/2021 55 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2019/2020 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2018/2019 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2017/2018 54 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2016/2017 41 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2015/2016 49 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2014/2015 51 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2013/2014 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2012/2013 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2011/2012 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2010/2011 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2009/2010 52 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2008/2009 48 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2007/2008 54 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2006/2007 42 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2005/2006 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2004/2005 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2003/2004 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2002/2003 42 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2001/2002 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2000/2001 42 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1999/2000 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1998/1999 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1997/1998 42 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1996/1997 42 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1995/1996 49 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1994/1995 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1993/1994 49 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1992/1993 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1991/1992 48 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1990/1991 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1989/1990 49 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1988/1989 51 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1987/1988 56 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1986/1987 51 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1985/1986 55 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1984/1985 63 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1983/1984 61 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1982/1983 51 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1981/1982 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1980/1981 51 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1979/1980 55 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1978/1979 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1977/1978 49 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1976/1977 58 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1975/1976 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1974/1975 48 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1973/1974 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1972/1973 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1971/1972 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1970/1971 55 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1969/1970 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1968/1969 51 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1967/1968 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1966/1967 53 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1965/1966 54 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1964/1965 52 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1963/1964 50 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1962/1963 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1961/1962 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1960/1961 48 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1959/1960 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1958/1959 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1957/1958 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1956/1957 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1955/1956 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1954/1955 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1953/1954 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1952/1953 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1951/1952 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1950/1951 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1949/1950 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1948/1949 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1947/1948 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1946/1947 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1945/1946 2 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1938/1939 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1937/1938 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1936/1937 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1935/1936 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1934/1935 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1933/1934 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1932/1933 49 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1931/1932 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1930/1931 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1929/1930 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1928/1929 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1927/1928 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1926/1927 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1925/1926 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1924/1925 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1923/1924 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1922/1923 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1921/1922 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1920/1921 47 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1919/1920 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1914/1915 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1913/1914 39 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1912/1913 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1911/1912 43 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1910/1911 41 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1909/1910 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1908/1909 40 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1907/1908 45 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1906/1907 46 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1905/1906 44 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1904/1905 40 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1903/1904 35 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1902/1903 37 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1901/1902 36 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1900/1901 36 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1899/1900 35 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1898/1899 36 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1897/1898 35 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1896/1897 34 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1895/1896 33 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1894/1895 34 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1893/1894 31 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1892/1893 36 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1891/1892 26 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1890/1891 22 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1889/1890 23 మ్యాచ్‌లు
ఎవర్టన్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1888/1889 22 మ్యాచ్‌లు