యూరోపా లీగ్ 2020/2021యూరోపా లీగ్ 2020/2021: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...16 వ రౌండ్
03/11/2021 17:55 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ - బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ -: -
03/11/2021 17:55 డైనమో కీవ్ డైనమో కీవ్ - విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ -: -
03/11/2021 17:55 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ - ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ -: -
03/11/2021 17:55 స్లావియా ప్రేగ్ స్లావియా ప్రేగ్ - రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. -: -
03/11/2021 20:00 ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా - షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ -: -
03/11/2021 20:00 ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. -: -
03/11/2021 20:00 టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ - డైనమో జాగ్రెబ్ డైనమో జాగ్రెబ్ -: -
03/11/2021 20:00 గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ - మోల్డే ఎఫ్.కె. మోల్డే ఎఫ్.కె. -: -
03/18/2021 17:55 షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ - ఎ.ఎస్.రోమా ఎ.ఎస్.రోమా -: -
03/18/2021 17:55 ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ ఒలింపియాకోస్ పిరానస్ -: -
03/18/2021 17:55 డైనమో జాగ్రెబ్ డైనమో జాగ్రెబ్ - టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ టోటెన్హామ్ హాట్స్పుర్ -: -
03/18/2021 17:55 మోల్డే ఎఫ్.కె. మోల్డే ఎఫ్.కె. - గ్రెనడా సిఎఫ్ గ్రెనడా సిఎఫ్ -: -
03/18/2021 20:00 బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ బీఎస్సీ యంగ్ బాయ్స్ - AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ -: -
03/18/2021 20:00 విల్లారియల్ సిఎఫ్ విల్లారియల్ సిఎఫ్ - డైనమో కీవ్ డైనమో కీవ్ -: -
03/18/2021 20:00 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ -: -
03/18/2021 20:00 రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. రేంజర్స్ ఎఫ్.సి. - స్లావియా ప్రేగ్ స్లావియా ప్రేగ్ -: -
క్వార్టర్-ఫైనల్స్
04/08/2021 ఎన్.ఎన్. ఎన్.ఎన్. - ఎన్.ఎన్. ఎన్.ఎన్. -: -
04/15/2021 ఎన్.ఎన్. ఎన్.ఎన్. - ఎన్.ఎన్. ఎన్.ఎన్. -: -


లైవ్‌స్కోర్‌లు LiveDetails లైవ్ కామెంటరీ