యూరోపా లీగ్ 2019/2020యూరోపా లీగ్ 2019/2020: తాజా వార్తలు, ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు, టేబుల్స్, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...సెమీ-ఫైనల్స్
08/16/2020 20:00 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 2: 1 (1: 1)
08/17/2020 20:00 ఇంటర్ ఇంటర్ - షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 5: 0 (1: 0)
చివరి
08/21/2020 20:00 సెవిల్లా ఎఫ్.సి. సెవిల్లా ఎఫ్.సి. - ఇంటర్ ఇంటర్ 3: 2 (2: 2)