యూరోపా లీగ్ 2018/2019 »సెమీ-ఫైనల్స్యూరోపా లీగ్ 2018/2019 »సెమీ-ఫైనల్స్ (టేబుల్ & ఫలితాలు)2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1958/1960 1955/1958 గ్రూప్ ఎ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి గ్రూప్ ఇ గ్రూప్ ఎఫ్ గ్రూప్ జి గ్రూప్ హెచ్ గ్రూప్ ఐ గ్రూప్ జె గ్రూప్ కె గ్రూప్ ఎల్ రౌండ్ 32 రౌండ్ 16 క్వార్టర్ ఫైనల్స్ సెమీ ఫైనల్స్ ఫైనల్


1 వ (1 వ కాలు) ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. - వాలెన్సియా సిఎఫ్ 3: 1 (2: 1)
2 వ (2 వ కాలు) వాలెన్సియా సిఎఫ్ - ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 2: 4 (1: 1)
1 వ (1 వ కాలు): 02/05/2019 20:00 2 వ (2 వ కాలు): 09/05/2019 20:00 విజేత: ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి.
1 వ (1 వ కాలు) ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2 వ (2 వ కాలు) చెల్సియా ఎఫ్.సి. - ఐన్‌ట్రాచ్ట్ ఫ్రాంక్‌ఫర్ట్ 4: 3 (1: 0, 1: 1, 1: 1) pso
1 వ (1 వ కాలు): 02/05/2019 20:00 2 వ (2 వ కాలు): 09/05/2019 20:00 విజేత: చెల్సియా ఎఫ్.సి.