యూరో »ఛాంపియన్స్

యూరో »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2016 పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
2012 స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2008 స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2004 గ్రీస్ గ్రీస్ గ్రీస్ గ్రీస్
2000 ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
1992 డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్
1988 నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1984 ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
1980 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
1976 CSSR CSSR CSSR CSSR
1972 జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ జర్మనీ
1968 ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ ఇటలీ
1964 స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1960 యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్