డాక్టర్ రామోన్ ఫ్లోర్స్ బెర్రియోస్ స్టేడియం, శాంటా రోసా డి లిమా (ఎల్ సాల్వడార్) »చారిత్రక మ్యాచ్‌లు

డాక్టర్ రామోన్ ఫ్లోర్స్ బెర్రియోస్ స్టేడియం, శాంటా రోసా డి లిమా (ఎల్ సాల్వడార్) »చారిత్రక మ్యాచ్‌లుడాక్టర్ రామోన్ ఫ్లోర్స్ బెర్రియోస్ స్టేడియం మ్యాచ్‌లు 2021 3 మ్యాచ్‌లు
డాక్టర్ రామోన్ ఫ్లోర్స్ బెర్రియోస్ స్టేడియం 2020 తో సరిపోతుంది 18 మ్యాచ్‌లు
డాక్టర్ రామోన్ ఫ్లోర్స్ బెర్రియోస్ స్టేడియం 2019 మ్యాచ్‌లు 22 మ్యాచ్‌లు