ఇంగ్లాండ్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2020

ఇంగ్లాండ్ నేషనల్ టీమ్ »ఫిక్చర్స్ & రిజల్ట్స్ 20202021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1994 1992 1992 1990 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1984 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1971 1970 1969 1968 1967 1967 1966 1965 1964 1964 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1899 1898 1897 1896 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1877 1876 1875 1874 1873 1872
ఫ్రెండ్స్ 2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
మార్చి 03/27/2020 20:00 హెచ్ ఇటలీ ఇటలీ dnp
మార్చి 03/31/2020 హెచ్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ dnp
జూన్ 06/02/2020 TO ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా dnp
జూన్ 06/07/2020 హెచ్ రొమేనియా రొమేనియా dnp
అక్టోబర్ 10/08/2020 20:00 హెచ్ వేల్స్ వేల్స్ 3: 0 (1: 0)
నవంబర్ 11/12/2020 20:00 హెచ్ ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ 3: 0 (2: 0)
నేషన్స్ లీగ్ A 2020/2021
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ 2 09/05/2020 ఐదు గంటలకు TO ఐస్లాండ్ ఐస్లాండ్ 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ 2 09/08/2020 19:45 TO డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ 0: 0 (0: 0)
గ్రూప్ 2 10/11/2020 ఐదు గంటలకు హెచ్ బెల్జియం బెల్జియం 2: 1 (1: 1)
గ్రూప్ 2 10/14/2020 19:45 హెచ్ డెన్మార్క్ డెన్మార్క్ 0: 1 (0: 1)
గ్రూప్ 2 11/15/2020 19:45 TO బెల్జియం బెల్జియం 0: 2 (0: 2)
గ్రూప్ 2 11/18/2020 19:45 హెచ్ ఐస్లాండ్ ఐస్లాండ్ 4: 0 (2: 0)