ఎల్ సాల్వడార్ »ఫిక్చర్స్ & ఫలితాలు 2019ఎల్ సాల్వడార్ జాతీయ జట్టు »మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు 20192021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2007 2005 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1996 1993 1992 1991 1989 1988 1987 1985 1985 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1973 1973 1971 1971 1970 1970 1968 1967 1966 1965 1965 1963 1961 1955 1954 1953 1950 1949 1948 1946 1943 1941 1940 1938 1935 1930


ఫ్రెండ్స్ 2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
మార్చి 03/07/2019 03:30 ఎన్ గ్వాటెమాల గ్వాటెమాల 3: 1 (2: 0)
మార్చి 03/27/2019 00:00 ఎన్ పెరూ పెరూ 2: 0 (0: 0)
జూన్ 06/02/2019 రాత్రి 9.00 గంటలు ఎన్ హైతీ హైతీ 1: 0 (0: 0)
జూన్ 06/09/2019 11:00 TO జపాన్ జపాన్ 0: 2 (0: 2)
గోల్డ్ కప్ 2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ సి 06/18/2019 00:00 ఎన్ కురాకావో కురాకావో 1: 0 (1: 0)
గ్రూప్ సి 06/22/2019 00:00 ఎన్ జమైకా జమైకా 0: 0 (0: 0)
గ్రూప్ సి 06/26/2019 03:30 ఎన్ హోండురాస్ హోండురాస్ 0: 4 (0: 0)
CONCACAF నేషన్స్ లీగ్ B 2019/2020
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
గ్రూప్ బి 09/08/2019 03:00 హెచ్ సెయింట్. లూసియా సెయింట్. లూసియా 3: 0 (1: 0)
గ్రూప్ బి 09/10/2019 23:00 TO డోమ్. రిపబ్లిక్ డోమ్. రిపబ్లిక్ 0: 1 (0: 1)
గ్రూప్ బి 10/13/2019 03:00 TO మోంట్సెరాట్ మోంట్సెరాట్ 2: 0 (1: 0)
గ్రూప్ బి 10/15/2019 22:00 TO సెయింట్. లూసియా సెయింట్. లూసియా 2: 0 (0: 0)
గ్రూప్ బి 11/17/2019 03:00 హెచ్ మోంట్సెరాట్ మోంట్సెరాట్ 1: 0 (0: 0)
గ్రూప్ బి 11/19/2019 22:30 హెచ్ డోమ్. రిపబ్లిక్ డోమ్. రిపబ్లిక్ 2: 0 (1: 0)
CONCACAF NLQ 2018/2019
రౌండ్ తేదీ స్థలం ప్రత్యర్థి ఫలితాలు
4. రౌండ్ 03/24/2019 03:00 హెచ్ జమైకా జమైకా 2: 0 (0: 0)