ఎల్-మల్హల్లా, అల్-మహల్లా అల్-కుబ్రా (ఈజిప్ట్)ఎల్-మల్హల్లా, అల్-మహల్లా అల్-కుబ్రా (ఈజిప్ట్)ప్రధమ 10/13/2017 చాలా - జమలెక్ 1: 1 ???
ప్రధమ 12/15/2017 చాలా - అల్-అహ్లీ 1: 1 ???
ప్రధమ 01/05/2020 చాలా - జమలెక్ 2: 3 ???
ప్రధమ 02/11/2021 గజల్ అల్-మెహల్లా - క్లియోపాత్రా సెరామిక్స్ 0: 2 ???
ప్రధమ 03/04/2021 గజల్ అల్-మెహల్లా - నేషనల్ బ్యాంక్ ఎస్సీ 0: 0 ???
మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు »


గగన దృశ్యం ' దిశలు »