డెర్బీ కౌంటీ »చారిత్రక ఫలితాలు

డెర్బీ కౌంటీ »చారిత్రక ఫలితాలుడెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2020/2021 57 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2019/2020 48 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2018/2019 62 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2017/2018 53 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2016/2017 52 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2015/2016 51 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2014/2015 54 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2013/2014 53 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2012/2013 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2011/2012 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2010/2011 48 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2009/2010 51 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2008/2009 57 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2007/2008 42 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2006/2007 54 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2005/2006 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2004/2005 50 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2003/2004 48 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2002/2003 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2001/2002 41 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 2000/2001 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1999/2000 42 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1998/1999 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1997/1998 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1996/1997 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1995/1996 50 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1994/1995 51 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1993/1994 50 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1992/1993 55 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1991/1992 52 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1990/1991 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1989/1990 47 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1988/1989 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1987/1988 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1986/1987 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1985/1986 12 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1984/1985 5 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1983/1984 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1982/1983 50 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1981/1982 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1980/1981 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1979/1980 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1978/1979 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1977/1978 47 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1976/1977 58 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1975/1976 54 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1974/1975 54 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1973/1974 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1972/1973 58 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1971/1972 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1970/1971 48 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1969/1970 52 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1968/1969 51 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1967/1968 50 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1966/1967 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1965/1966 47 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1964/1965 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1963/1964 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1962/1963 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1961/1962 49 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1960/1961 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1959/1960 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1958/1959 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1957/1958 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1956/1957 2 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1955/1956 3 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1954/1955 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1953/1954 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1952/1953 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1951/1952 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1950/1951 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1949/1950 47 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1948/1949 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1947/1948 48 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1946/1947 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1945/1946 11 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1938/1939 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1937/1938 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1936/1937 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1935/1936 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1934/1935 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1933/1934 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1932/1933 48 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1931/1932 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1930/1931 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1929/1930 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1928/1929 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1927/1928 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1926/1927 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1925/1926 46 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1924/1925 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1923/1924 47 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1922/1923 47 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1921/1922 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1920/1921 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1919/1920 44 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1914/1915 39 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1913/1914 40 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1912/1913 39 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1911/1912 40 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1910/1911 42 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1909/1910 40 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1908/1909 45 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1907/1908 39 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1906/1907 43 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1905/1906 41 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1904/1905 35 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1903/1904 40 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1902/1903 39 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1901/1902 41 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1900/1901 35 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1899/1900 36 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1898/1899 39 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1897/1898 36 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1896/1897 33 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1895/1896 35 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1894/1895 31 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1893/1894 34 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1892/1893 30 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1891/1892 26 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1890/1891 23 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1889/1890 22 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1888/1889 23 మ్యాచ్‌లు
డెర్బీ కౌంటీ సీజన్ 1887/1888 1 మ్యాచ్‌లు