క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ L లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ L లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సికి వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
దూరంగా 1 0 1 0 0 : 0
& మొత్తం 1 0 1 0 0 : 0
ప్రీమియర్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద ఇరవై ఒకటి 5 5 పదకొండు ఇరవై ఒకటి : 42
దూరంగా ఇరవై 4 రెండు 14 18 : 53
& మొత్తం 41 9 7 25 39 : 95
FA కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 0 రెండు రెండు 3 : 5
దూరంగా 3 1 1 1 3 : 3
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 4 : 3
& మొత్తం 8 రెండు 3 3 10 : పదకొండు
లీగ్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 3 0 1 6 : 4
దూరంగా 3 0 1 రెండు 1 : 7
& మొత్తం 7 3 1 3 7 : పదకొండు
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 29 8 7 14 30 : 51
దూరంగా 27 5 5 17 22 : 63
తటస్థ స్థలం 1 1 0 0 4 : 3
& మొత్తం 57 14 12 31 56 : 117
ఫ్రెండ్లీ క్లబ్‌లు
2017 వారం లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 0: 0 (0: 0)
ప్రీమియర్ లీగ్
2020/2021 14. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 7 (0: 3)
2019/2020 31. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 4: 0 (2: 0)
2019/2020 13. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
2018/2019 23. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 4: 3 (0: 1)
2018/2019 2. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
2017/2018 32. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (1: 0)
2017/2018 2. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 0 (0: 0)
2016/2017 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 2 (1: 1)
2016/2017 10. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 4 (2: 3)
2015/2016 29. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 2 (0: 0)
2015/2016 12. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 2 (1: 1)
2014/2015 37. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 3 (1: 1)
2014/2015 12. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 1 (1: 1)
2013/2014 37. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 3: 3 (0: 1)
2013/2014 7. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 1 (3: 0)
2004/2005 35. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
2004/2005 13. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 2 (2: 1)
1997/1998 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 2: 1 (1: 0)
1997/1998 18. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 3 (0: 1)
1994/1995 18. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 0: 0 (0: 0)
1994/1995 1. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 6 (0: 3)
1992/1993 36. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (0: 0)
1992/1993 17. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 5: 0 (3: 0)
1991/1992 34. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1991/1992 15. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 2 (1: 0)
1990/1991 34. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 0 (1: 0)
1990/1991 20. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (1: 0)
1989/1990 23. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 2 (0: 1)
1989/1990 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 9: 0 (3: 0)
1980/1981 18. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 2: 2 (0: 1)
1980/1981 1. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 0 (2: 0)
1979/1980 41. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 0 (0: 0)
1979/1980 20. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 0 (1: 0)
1972/1973 25. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 0 (0: 0)
1972/1973 3. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 1 (1: 0)
1971/1972 27. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 4: 1 (1: 0)
1971/1972 4. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 0: 1 (0: 0)
1970/1971 25. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 0 (0: 0)
1970/1971 4. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 1: 1 (1: 0)
1969/1970 42. రౌండ్ లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి - క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ 3: 0 (0: 0)
1969/1970 6. రౌండ్ క్రిస్టల్ ప్యాలెస్ - లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 1: 3 (0: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది