కోపా లిబర్టాడోర్స్ »ఆర్కైవ్

కోపా లిబర్టాడోర్స్ »ఆర్కైవ్, చారిత్రక ఫలితాలుబుతువు అవలోకనం ఫలితాలు జట్లు విజేత
2021 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు
2020 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు తాటి చెట్లు తాటి చెట్లు
2019 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఫ్లేమెంగో ఆర్జే ఫ్లేమెంగో ఆర్జే
2018 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు నదీ ఫలకము నదీ ఫలకము
2017 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే
2016 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు జాతీయ అథ్లెటిక్ జాతీయ అథ్లెటిక్
2015 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు నదీ ఫలకము నదీ ఫలకము
2014 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు శాన్ లోరెంజో శాన్ లోరెంజో
2013 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు అట్లాటికో మినిరో అట్లాటికో మినిరో
2012 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు కొరింథీన్స్ ఎస్పీ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ
2011 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు శాంటాస్ ఎఫ్.సి. శాంటాస్ ఎఫ్.సి.
2010 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ
2009 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు విద్యార్థులు విద్యార్థులు
2008 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు LDU క్విటో LDU క్విటో
2007 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
2006 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ
2005 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సావో పాలో ఎఫ్.సి. సావో పాలో ఎఫ్.సి.
2004 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఒకసారి కాల్డాస్ ఒకసారి కాల్డాస్
2003 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
2002 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఒలింపియా క్లబ్ ఒలింపియా క్లబ్
2001 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
2000 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
1999 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు తాటి చెట్లు తాటి చెట్లు
1998 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు వాస్కో డా గామా వాస్కో డా గామా
1997 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు క్రూయిజ్ క్రూయిజ్
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు నదీ ఫలకము నదీ ఫలకము
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే
1994 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు వెలెజ్ సార్స్‌ఫీల్డ్ వెలెజ్ సార్స్‌ఫీల్డ్
1993 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సావో పాలో ఎఫ్.సి. సావో పాలో ఎఫ్.సి.
1992 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు సావో పాలో ఎఫ్.సి. సావో పాలో ఎఫ్.సి.
1991 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు కోలో-కోలో కోలో-కోలో
1990 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఒలింపియా క్లబ్ ఒలింపియా క్లబ్
1989 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు జాతీయ అథ్లెటిక్ జాతీయ అథ్లెటిక్
1988 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు జాతీయ జాతీయ
1987 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పెనారోల్ పెనారోల్
1986 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు నదీ ఫలకము నదీ ఫలకము
1985 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు అర్జెంటీనాస్ జూనియర్స్ అర్జెంటీనాస్ జూనియర్స్
1984 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1983 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే
1982 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పెనారోల్ పెనారోల్
1981 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఫ్లేమెంగో ఆర్జే ఫ్లేమెంగో ఆర్జే
1980 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు జాతీయ జాతీయ
1979 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు ఒలింపియా క్లబ్ ఒలింపియా క్లబ్
1978 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
1977 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు బోకా జూనియర్స్ బోకా జూనియర్స్
1976 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు క్రూయిజ్ క్రూయిజ్
1975 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1974 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1973 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1972 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1971 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు జాతీయ జాతీయ
1970 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు విద్యార్థులు విద్యార్థులు
1969 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు విద్యార్థులు విద్యార్థులు
1968 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు విద్యార్థులు విద్యార్థులు
1967 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు రేసింగ్ క్లబ్ రేసింగ్ క్లబ్
1966 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పెనారోల్ పెనారోల్
1965 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1964 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు స్వతంత్ర స్వతంత్ర
1963 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు శాంటాస్ ఎఫ్.సి. శాంటాస్ ఎఫ్.సి.
1962 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు శాంటాస్ ఎఫ్.సి. శాంటాస్ ఎఫ్.సి.
1961 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పెనారోల్ పెనారోల్
1960 »అవలోకనం »ఫలితాలు »జట్లు పెనారోల్ పెనారోల్