కోపా లిబర్టాడోర్స్ 2019 »ఫైనల్

కోపా లిబర్టాడోర్స్ 2019 »ఫైనల్ (టేబుల్ & ఫలితాలు)2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2005 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1994 1994 1992 1992 1990 1990 1988 1987 1986 1985 1984 1984 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1971 1970 1969 1968 1967 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1. రౌండ్ 2. రౌండ్ 3. రౌండ్ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 గ్రూప్ 4 గ్రూప్ 5 గ్రూప్ 6 గ్రూప్ 7 గ్రూప్ 8 రౌండ్ 16 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ సెమీ-ఫైనల్స్ ఫైనల్
11/23/2019 20:00 ఫ్లేమెంగో ఆర్జే - నదీ ఫలకము 2: 1 (0: 1)