అమెరికా కప్ »ఛాంపియన్స్

అమెరికా కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2019 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2016 మిరప మిరప మిరప మిరప
2015. మిరప మిరప మిరప మిరప
2011 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
2007 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2004 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2001 కొలంబియా కొలంబియా కొలంబియా కొలంబియా
1999 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1997 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1993 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1991 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1989 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1987 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1983 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1979 పరాగ్వే పరాగ్వే పరాగ్వే పరాగ్వే
1975 పెరూ పెరూ పెరూ పెరూ
1967 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1963 బొలీవియా బొలీవియా బొలీవియా బొలీవియా
1959 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1959 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1957 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1956 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1955 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1953 పరాగ్వే పరాగ్వే పరాగ్వే పరాగ్వే
1949 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1947 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1946 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1945 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1942 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1941 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1939 పెరూ పెరూ పెరూ పెరూ
1937 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1935 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1929 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1927 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1926 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1925 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1924 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1923 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1922 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1921 అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా అర్జెంటీనా
1920 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1919 బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
1917 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే
1916 ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే ఉరుగ్వే