క్లబ్ ప్రపంచ కప్ »ఛాంపియన్స్

క్లబ్ ప్రపంచ కప్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2020 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
2019 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2018 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2017 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2016 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2015. ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2014 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2013 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
2012 కొరింథీన్స్ ఎస్పీ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2011 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2010 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
2009 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2008 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2007 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
2006 అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2005 సావో పాలో ఎఫ్.సి. సావో పాలో ఎఫ్.సి. బ్రెజిల్ బ్రెజిల్
2000 కొరింథీన్స్ ఎస్పీ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ బ్రెజిల్ బ్రెజిల్