క్లబ్ టిజువానా »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్

క్లబ్ టిజువానా »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2020/2021 36 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2019/2020 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2018/2019 33 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2017/2018 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2016/2017 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2015/2016 32 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2014/2015 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2013/2014 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2012/2013 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2011/2012 34 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2010/2011 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2009/2010 18 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2008/2009 16 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2007/2008 10 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2006/2007 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2005/2006 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2003/2004 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
క్లబ్ టిజువానా సీజన్ 2002/2003 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు