చిలీ »స్క్వాడ్ కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా

చిలీ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2019 ఫ్రెండ్లీ 2018 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2017 రష్యా ఫ్రెండ్లీస్ 2017 కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2015-2017 కోపా అమెరికా 2015 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2011-2013 కోపా అమెరికా 2011 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2004/2005 కోపా అమెరికా 2004 పెరూ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా ఫ్రెండ్లీస్ 2001 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే ఫ్రెండ్లీస్ 1999 ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్స్ అమెరికా 1997 బొలీవియా ఫ్రెండ్లీ 1997 WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1996/1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ ఫ్రెండ్స్ 1993 కోపా అమెరికా 1991 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1990 కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 కోపా అమెరికా ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 కోపా అమెరికా 1983 ఫ్రెండ్స్ 1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్లీ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 కోపా అమెరికా 1979 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 కోపా అమెరికా 1975 ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ప్లే-ఆఫ్స్ 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1973 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ యూరప్ 1972/1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 కోపా అమెరికా 1967 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా క్వాలి ఫైయర్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1967 ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 కోపా అమెరికా 1959-ఐ అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1959 కోపా అమెరికా 1957 పెరూ ఫ్రెండ్స్ 1957 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ కోపా అమెరికా 1956 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1956 కోపా అమెరికా 1955 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1954 కోపా అమెరికా 1953 పెరూ ఫ్రెండ్స్ 1953 ఫ్రెండ్స్ 1952 ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1950 కోపా అమెరికా 1949 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1947 ఈక్వెడార్ అమెరికా 1942 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1941 చిలీ కోపా అమెరికా 1939 పెరూ ఫ్రెండ్స్ 1939 కోపా అమెరికా 1937 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1935 పెరూ ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే ఒలింపిక్ గేమ్స్ 1928 ఫ్రెండ్లీ 1927 కోపా అమెరికా 1926 చిలీ కోపా అమెరికా కోపా 1922 ఉరిగ్వే 1922 1919 బ్రెజిల్ సి ఒపా అమెరికా 1917 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1917 కోపా అమెరికా 1916 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1916 ఫ్రెండ్స్ 1913 కోపా అమెరికా 1910 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1910 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే డబ్ల్యుసిక్యూ యూరప్ 1972/1973 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2020-2021 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2015-2017 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2011-2013 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2008/2009 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2004/2005 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2000/2001 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1996/1997 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1989 WCQ సౌత్ Am 1985 WCQ సౌత్ Am 1981 WCQ సౌత్ Am 1977 WCQ సౌత్ Am 1973 WCQ సౌత్ Am 1969 WCQ సౌత్ Am 1965 WCQ సౌత్ యామ్ 1957 WCQ సౌత్ యామ్ 1954 WCQ ప్లే-ఆఫ్ 1973 ఒలింపిక్స్ 1928 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్లీ ఎస్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1987 ఫ్రెండ్లీ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1975 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 1963 ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 ఫ్రెండ్స్ 1959 ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1942 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1917 ఫ్రెండ్స్ 1916 ఫ్రెండ్స్ 1913 ఫ్రెండ్స్ 1910 కాన్ఫెడ్ కప్ 2017 రష్యా కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 2015 చిలీ కోపా అమెరికాలో 2011 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 2007 వి ఎన్జెయులా కోపా అమెరికా 2004 పెరూ కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1991 చిలీ కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1987 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా కోపా అమెరికా 1959-I అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1957 పెరూ కోపా అమెరికా 1956 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1955 చిలీ కోపా అమెరికా 1953 పెరూ కోపా అమెరికా 1949 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1947 ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1946 అర్జెంటీనా కోపా కోరికా అమెరికా 1945 చిరికా 1949 కోపా అమెరికా 1937 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1935 పెరూ కోపా అమెరికా 1926 చిలీ కోపా అమెరికా 1924 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1922 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1920 చిలీ కోపా అమెరికా 1919 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1917 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1916 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా. క్యూఎఫ్ 1967
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 క్లాడియో బ్రావో మాంచెస్టర్ నగరం 04/13/1983
2. 3 జానీ హెర్రెర చిలీ విశ్వవిద్యాలయం 05/09/1981
12 క్రిస్టోఫర్ తోసెల్లి కాథలిక్ విశ్వవిద్యాలయం 06/15/1988
రక్షించండి
పదిహేను జీన్ బీజ్‌జోర్ చిలీ విశ్వవిద్యాలయం 06/01/1984
13 పాలో డియాజ్ శాన్ లోరెంజో 08/25/1994
4 మారిషస్ ద్వీపం కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 06/12/1988
18 గొంజలో జారా చిలీ విశ్వవిద్యాలయం 08/29/1985
17 గ్యారీ మెడెల్ ఇంటర్ 08/03/1987
రెండు యుజెనియో మేనా క్రీడ - PE 07/18/1988
3 ఎంజో రోకో బ్లూ క్రాస్ 08/16/1992
మిడ్‌ఫీల్డర్
ఇరవై చార్లెస్ అర్ంగుయిజ్ బేయర్ లెవెర్కుసేన్ 04/17/1989
ఇరవై ఒకటి మార్సెలో డియాజ్ సెల్టిక్ విగో 12/30/1986
6 జోస్ ఫ్యుంజలిడా కాథలిక్ విశ్వవిద్యాలయం 02/22/1985
14 ఫెలిపే గుటిరెజ్ అంతర్జాతీయ 10/08/1990
10 పాబ్లో హెర్నాండెజ్ సెల్టిక్ విగో 10/24/1986
16 మార్టిన్ రోడ్రిగెజ్ బ్లూ క్రాస్ 08/05/1994
5 ఫ్రాన్సిస్కో సిల్వా బ్లూ క్రాస్ 02/11/1986
19 లియోనార్డో వాలెన్సియా బోటాఫోగో - ఆర్జే 04/25/1991
8 ఆర్టురో విడాల్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 05/22/1987
ముందుకు
22 ఎడ్సన్ పుచ్ సిఎఫ్ పచుకా 09/04/1986
9 ఏంజెలో సాగల్ సిఎఫ్ పచుకా 04/18/1993
7 అలెక్సిస్ సాంచెజ్ ఆర్సెనల్ ఎఫ్.సి. 12/19/1988
పదకొండు ఎడ్వర్డో వర్గాస్ ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం UANL టైగ్రెస్ 11/20/1989
నిర్వాహకుడు
జువాన్ పిజ్జి 06/07/1968
గాడిద. నిర్వాహకుడు
నికోలస్ టెన్ 02/09/1977
గోల్ కీపర్-కోచ్
మార్టిన్ టోకల్లి 09/14/1973