చెల్సియా ఎఫ్‌సి »స్క్వాడ్ 2020/2021చెల్సియా ఎఫ్‌సి »స్క్వాడ్ 2020/2021స్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012 / 2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/ 1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962 . 1945/1946 1944/1945 1943/1944 1942/1943 1941/1942 1940/1941 1939/1940 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1 931/1932 1930/1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1918/1919 1917/1918 1916/1917 1915/ 1916 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- చ. లీగ్ 2020/2021 Pr. లీగ్ 2020/2021 FA కప్ 2020/2021 లీగ్ కప్ 2020/2021 Ch. లీగ్ 2019/2020 Pr. లీగ్ 2019/2020 FA కప్ 2019/2020 లీగ్ కప్ 2019/2020 UEFA Sup.Cup 2019 EL 2018/2019 Pr. లీగ్ 2018/2019 FA కప్ 2018/2019 లీగ్ కప్ 2018/2019 కాం. షీల్డ్ 2018 సిహెచ్. లీగ్ 2017/2018 Pr. లీగ్ 2017/2018 FA కప్ 2017/2018 లీగ్ కప్ 2017/2018 కాం. షీల్డ్ 2017 Pr. లీగ్ 2016/2017 FA కప్ 2016/2017 లీగ్ కప్ 2016/2017 Ch. లీగ్ 2015/2016 Pr. లీగ్ 2015/2016 FA కప్ 2015/2016 లీగ్ కప్ 2015/2016 కాం. షీల్డ్ 2015 సిహెచ్. లీగ్ 2014/2015 Pr. లీగ్ 2014/2015 FA కప్ 2014/2015 లీగ్ కప్ 2014/2015 Ch. లీగ్ 2013/2014 Pr. లీగ్ 2013/2014 FA కప్ 2013/2014 లీగ్ కప్ 2013/2014 UEFA Sup.Cup 2013 Ch. లీగ్ 2012/2013 EL 2012/2013 Pr. లీగ్ 2012/2013 FA కప్ 2012/2013 లీగ్ కప్ 2012/2013 క్లబ్ WC 2012 UEFA Sup.Cup 2012 Com. షీల్డ్ 2012 సిహెచ్. లీగ్ 2011/2012 Pr. లీగ్ 2011/2012 FA కప్ 2011/2012 లీగ్ కప్ 2011/2012 సిహెచ్. లీగ్ 2010/2011 Pr. లీగ్ 2010/2011 FA కప్ 2010/2011 లీగ్ కప్ 2010/2011 కాం. షీల్డ్ 2010 సిహెచ్. లీగ్ 2009/2010 Pr. లీగ్ 2009/2010 FA కప్ 2009/2010 లీగ్ కప్ 2009/2010 కాం. షీల్డ్ 2009 సిహెచ్. లీగ్ 2008/2009 Pr. లీగ్ 2008/2009 FA కప్ 2008/2009 లీగ్ కప్ 2008/2009 సిహెచ్. లీగ్ 2007/2008 Pr. లీగ్ 2007/2008 FA కప్ 2007/2008 లీగ్ కప్ 2007/2008 కాం. షీల్డ్ 2007 సిహెచ్. లీగ్ 2006/2007 Pr. లీగ్ 2006/2007 FA కప్ 2006/2007 లీగ్ కప్ 2006/2007 కాం. షీల్డ్ 2006 సిహెచ్. లీగ్ 2005/2006 Pr. లీగ్ 2005/2006 FA కప్ 2005/2006 లీగ్ కప్ 2005/2006 కాం. షీల్డ్ 2005 సిహెచ్. లీగ్ 2004/2005 Pr. లీగ్ 2004/2005 FA కప్ 2004/2005 లీగ్ కప్ 2004/2005 Ch. లీగ్ 2003/2004 CL QF 2003/2004 Pr. లీగ్ 2003/2004 FA కప్ 2003/2004 లీగ్ కప్ 2003/2004 EL 2002/2003 Pr. లీగ్ 2002/2003 FA కప్ 2002/2003 లీగ్ కప్ 2002/2003 EL 2001/2002 Pr. లీగ్ 2001/2002 FA కప్ 2001/2002 లీగ్ కప్ 2001/2002 EL 2000/2001 Pr. లీగ్ 2000/2001 FA కప్ 2000/2001 లీగ్ కప్ 2000/2001 కాం. షీల్డ్ 2000 సిహెచ్. లీగ్ 1999/2000 CL QF 1999/2000 Pr. లీగ్ 1999/2000 FA కప్ 1999/2000 లీగ్ కప్ 1999/2000 CWC 1998/1999 Pr. లీగ్ 1998/1999 FA కప్ 1998/1999 లీగ్ కప్ 1998/1999 UEFA Sup.Cup 1998 CWC 1997/1998 Pr. లీగ్ 1997/1998 FA కప్ 1997/1998 లీగ్ కప్ 1997/1998 కాం. షీల్డ్ 1997 Pr. లీగ్ 1996/1997 FA కప్ 1996/1997 లీగ్ కప్ 1996/1997 Pr. లీగ్ 1995/1996 FA కప్ 1995/1996 లీగ్ కప్ 1995/1996 CWC 1994/1995 Pr. లీగ్ 1994/1995 FA కప్ 1994/1995 లీగ్ కప్ 1994/1995 Pr. లీగ్ 1993/1994 FA కప్ 1993/1994 లీగ్ కప్ 1993/1994 Pr. లీగ్ 1992/1993 Pr. లీగ్ 1991/1992 Pr. లీగ్ 1990/1991 Pr. లీగ్ 1989/1990 Pr. లీగ్ 1987/1988 Pr. లీగ్ 1986/1987 Pr. లీగ్ 1985/1986 Pr. లీగ్ 1984/1985 Pr. లీగ్ 1978/1979 Pr. లీగ్ 1977/1978 Pr. లీగ్ 1974/1975 Pr. లీగ్ 1973/1974 Pr. లీగ్ 1972/1973 CWC 1971/1972 Pr. లీగ్ 1971/1972 CWC 1970/1971 Pr. లీగ్ 1970/1971 Pr. లీగ్ 1969/1970 FA కప్ 1969/1970 EL 1968/1969 Pr. లీగ్ 1968/1969 Pr. లీగ్ 1967/1968 Pr. లీగ్ 1966/1967 FA కప్ 1966/1967 EL 1965/1966 Pr. లీగ్ 1965/1966 Pr. లీగ్ 1964/1965 Pr. లీగ్ 1963/1964 Pr. లీగ్ 1961/1962 Pr. లీగ్ 1960/1961 Pr. లీగ్ 1959/1960 EL 1958/1960 Pr. లీగ్ 1958/1959 Pr. లీగ్ 1957/1958 Pr. లీగ్ 1956/1957 Pr. లీగ్ 1955/1956 Pr. లీగ్ 1954/1955 Pr. లీగ్ 1953/1954 Pr. లీగ్ 1952/1953 Pr. లీగ్ 1951/1952 Pr. లీగ్ 1950/1951 Pr. లీగ్ 1949/1950 Pr. లీగ్ 1948/1949 Pr. లీగ్ 1947/1948 Pr. లీగ్ 1946/1947 Pr. లీగ్ 1938/1939 Pr. లీగ్ 1937/1938
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి


గోల్ కీపర్
13 విల్లీ కాబల్లెరో అర్జెంటీనా 09/28/1981
1 కేపా స్పెయిన్ 10/03/1994
16 ఎడ్వర్డ్ మెండి సెనెగల్ 03/01/1992
40 కార్లో జిగర్ క్రొయేషియా 05/11/2001
రక్షించండి
28 అజ్పిలికుయేటా స్పెయిన్ 08/28/1989
ఇరవై ఒకటి బెన్ చిల్వెల్ ఇంగ్లాండ్ 12/21/1996
4 ఆండ్రియాస్ క్రిస్టెన్సేన్ డెన్మార్క్ 04/10/1996
33 ఎమెర్సన్ ఇటలీ 08/03/1994
24 రీస్ జేమ్స్ ఇంగ్లాండ్ 12/08/1999
3 మార్కోస్ అలోన్సో స్పెయిన్ 12/28/1990
రెండు ఆంటోనియో రోడిగర్ జర్మనీ 03/03/1993
6 థియాగో సిల్వా బ్రెజిల్ 09/22/1984
పదిహేను కర్ట్ జౌమా ఫ్రాన్స్ 10/27/1994
మిడ్‌ఫీల్డర్
55 ఫౌస్టినో అంజోరిన్ ఇంగ్లాండ్ 11/23/2001
54 లూయిస్ బేట్ ఇంగ్లాండ్ 10/28/2002
2. 3 బిల్లీ గిల్మర్ స్కాట్లాండ్ 06/11/2001
29 కై హావెర్ట్జ్ జర్మనీ 06/11/1999
5 జోర్గిన్హో ఇటలీ 12/20/1991
7 N'Golo Kanté ఫ్రాన్స్ 03/29/1991
17 మాటియో కోవాసిక్ క్రొయేషియా 05/06/1994
19 మాసన్ మౌంట్ ఇంగ్లాండ్ 01/10/1999
ముందుకు
9 తమ్మీ అబ్రహం ఇంగ్లాండ్ 10/02/1997
18 ఆలివర్ గిరౌడ్ ఫ్రాన్స్ 09/30/1986
ఇరవై కల్లమ్ హడ్సన్-ఓడోయి ఇంగ్లాండ్ 11/07/2000
10 క్రిస్టియన్ పులిసిక్ ఉపయోగాలు 09/18/1998
పదకొండు టిమో వెర్నర్ జర్మనీ 03/06/1996
22 హకీమ్ జియేచ్ మొరాకో 03/19/1993
నిర్వాహకుడు
థామస్ తుచెల్ జర్మనీ 08/29/1973
గాడిద. నిర్వాహకుడు
ఆంథోనీ బారీ ఇంగ్లాండ్ 05/29/1986
జో ఎడ్వర్డ్స్ ఇంగ్లాండ్ 09/26/1986
Zsolt Lw హంగరీ 04/29/1979
ఆర్నో మిచెల్స్ జర్మనీ 09/16/1967
బెంజమిన్ వెబెర్ జర్మనీ 05/16/1983
గోల్ కీపర్-కోచ్
ఉల్లాసంగా పోర్చుగల్ 10/21/1975
జేమ్స్ రస్సెల్ ఇంగ్లాండ్ 09/19/1987