చెల్సియా ఎఫ్‌సి V వాలెన్సియా సిఎఫ్‌పై రికార్డ్

చెల్సియా ఎఫ్‌సి V వాలెన్సియా సిఎఫ్‌పై రికార్డ్

ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 1 రెండు 1 4 : రెండు
దూరంగా 4 రెండు రెండు 0 7 : 5
& మొత్తం 8 3 4 1 పదకొండు : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 1 రెండు 1 4 : రెండు
దూరంగా 4 రెండు రెండు 0 7 : 5
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 8 3 4 1 పదకొండు : 7

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది