చెల్సియా ఎఫ్‌సి F ఎఫ్‌సి పోర్టోకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

చెల్సియా ఎఫ్‌సి F ఎఫ్‌సి పోర్టోకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 4 0 0 8 : రెండు
దూరంగా 4 1 1 రెండు 4 : 5
& మొత్తం 8 5 1 రెండు 12 : 7
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 4 4 0 0 8 : రెండు
దూరంగా 4 1 1 రెండు 4 : 5
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 8 5 1 రెండు 12 : 7
ఛాంపియన్స్ లీగ్
2015/2016 గ్రూప్ జి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - FC పోర్టో 2: 0 (1: 0)
2015/2016 గ్రూప్ జి FC పోర్టో - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (1: 1)
2009/2010 గ్రూప్ డి FC పోర్టో - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 0: 1 (0: 0)
2009/2010 గ్రూప్ డి చెల్సియా ఎఫ్.సి. - FC పోర్టో 1: 0 (0: 0)
2006/2007 16 వ రౌండ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - FC పోర్టో 2: 1 (0: 1)
2006/2007 16 వ రౌండ్ FC పోర్టో - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 1: 1 (1: 1)
2004/2005 గ్రూప్ హెచ్ FC పోర్టో - చెల్సియా ఎఫ్.సి. 2: 1 (0: 1)
2004/2005 గ్రూప్ హెచ్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. - FC పోర్టో 3: 1 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది