చెల్సియా ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలు

చెల్సియా ఎఫ్‌సి »చారిత్రక ఫలితాలుచెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2020/2021 62 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2019/2020 53 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2018/2019 68 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2017/2018 62 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2016/2017 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2015/2016 53 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2014/2015 54 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2013/2014 57 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2012/2013 69 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2011/2012 61 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2010/2011 54 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2009/2010 56 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2008/2009 59 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2007/2008 62 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2006/2007 64 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2005/2006 54 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2004/2005 59 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2003/2004 59 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2002/2003 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2001/2002 55 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 2000/2001 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1999/2000 61 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1998/1999 56 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1997/1998 55 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1996/1997 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1995/1996 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1994/1995 56 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1993/1994 53 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1992/1993 49 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1991/1992 49 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1990/1991 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1989/1990 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1988/1989 49 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1987/1988 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1986/1987 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1985/1986 52 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1984/1985 55 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1983/1984 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1982/1983 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1981/1982 52 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1980/1981 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1979/1980 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1978/1979 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1977/1978 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1976/1977 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1975/1976 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1974/1975 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1973/1974 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1972/1973 54 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1971/1972 58 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1970/1971 60 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1969/1970 54 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1968/1969 54 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1967/1968 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1966/1967 52 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1965/1966 60 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1964/1965 56 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1963/1964 46 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1962/1963 46 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1961/1962 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1960/1961 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1959/1960 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1958/1959 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1957/1958 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1956/1957 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1955/1956 50 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1954/1955 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1953/1954 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1952/1953 49 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1951/1952 51 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1950/1951 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1949/1950 49 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1948/1949 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1947/1948 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1946/1947 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1945/1946 6 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1938/1939 48 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1937/1938 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1936/1937 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1935/1936 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1934/1935 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1933/1934 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1932/1933 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1931/1932 49 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1930/1931 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1929/1930 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1928/1929 46 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1927/1928 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1926/1927 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1925/1926 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1924/1925 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1923/1924 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1922/1923 45 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1921/1922 43 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1920/1921 50 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1919/1920 47 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1914/1915 46 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1913/1914 40 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1912/1913 41 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1911/1912 40 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1910/1911 44 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1909/1910 40 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1908/1909 41 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1907/1908 40 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1906/1907 40 మ్యాచ్‌లు
చెల్సియా ఎఫ్.సి. సీజన్ 1905/1906 38 మ్యాచ్‌లు