ఛాంపియన్‌షిప్ 2019/2020 »స్టేడియాలు

ఛాంపియన్‌షిప్ 2019/2020 »స్టేడియాలుస్టేడియం నగరం దేశం సామర్థ్యం
అష్టన్ గేట్ అష్టన్ గేట్ బ్రిస్టల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 27,000
bet365 స్టేడియం bet365 స్టేడియం స్టోక్-ఆన్-ట్రెంట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 30,089
కార్డిఫ్ సిటీ స్టేడియం కార్డిఫ్ సిటీ స్టేడియం కార్డిఫ్ వేల్స్ వేల్స్ 33,000
సిటీ గ్రౌండ్ సిటీ గ్రౌండ్ నాటింగ్హామ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 30,602
క్రావెన్ కాటేజ్ క్రావెన్ కాటేజ్ లండన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 25,700
డీప్‌డేల్ డీప్‌డేల్ ప్రెస్టన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 24,525
DW స్టేడియం DW స్టేడియం విగాన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 25,138
ఎల్లాండ్ రోడ్ ఎల్లాండ్ రోడ్ లీడ్స్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 37,890
ఎవుడ్ పార్క్ ఎవుడ్ పార్క్ బ్లాక్బర్న్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 31,149
గ్రిఫిన్ పార్క్ గ్రిఫిన్ పార్క్ లండన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 12,763
హిల్స్‌బరో హిల్స్‌బరో షెఫీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 39,859
జాన్ స్మిత్ స్టేడియం జాన్ స్మిత్ స్టేడియం హడర్స్ఫీల్డ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 24,500
కెనిల్వర్త్ రోడ్ కెనిల్వర్త్ రోడ్ లుటన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 10,356
కింగ్స్టన్ కమ్యూనికేషన్స్ స్టేడియం కింగ్స్టన్ కమ్యూనికేషన్స్ స్టేడియం కింగ్స్టన్ అపాన్ హల్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 25,586
లిబర్టీ స్టేడియం లిబర్టీ స్టేడియం స్వాన్సీ వేల్స్ వేల్స్ 20,750
లోఫ్టస్ రోడ్ లోఫ్టస్ రోడ్ లండన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 19,161
మడేజ్స్కి స్టేడియం మడేజ్స్కి స్టేడియం పఠనం ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 24,200
ఓక్వెల్ గ్రౌండ్ ఓక్వెల్ గ్రౌండ్ బార్న్స్లీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 23,320
ప్రైడ్ పార్క్ స్టేడియం ప్రైడ్ పార్క్ స్టేడియం డెర్బీ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 33,597
రివర్సైడ్ రివర్సైడ్ మిడిల్స్బ్రో ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 35,100
సెయింట్ ఆండ్రూ సెయింట్ ఆండ్రూస్ గ్రౌండ్ బర్మింగ్‌హామ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 30,008
ది డెన్ ది డెన్ లండన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 20,146
ది హౌథ్రోన్స్ ది హౌథ్రోన్స్ వెస్ట్ బ్రోమ్విచ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 26,445
లోయ లోయ లండన్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ 27,111