ఛాంపియన్స్ లీగ్ »ఛాంపియన్స్

ఛాంపియన్స్ లీగ్ »ఛాంపియన్స్సంవత్సరం విజేత దేశం
2020 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
2019 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2018 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2017 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2016 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2015. ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2014 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2013 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
2012 చెల్సియా ఎఫ్.సి. చెల్సియా ఎఫ్.సి. ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2011 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2010 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
2009 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2008 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2007 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
2006 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
2005 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
2004 FC పోర్టో FC పోర్టో పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
2003 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
2002 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
2001 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
2000 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1999 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1998 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1997 బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ జర్మనీ జర్మనీ
పంతొమ్మిది తొంభై ఆరు జువెంటస్ జువెంటస్ ఇటలీ ఇటలీ
పంతొమ్మిది తొంభై ఐదు AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1994 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1993 ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఒలింపిక్ మార్సెయిల్ ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్
1992 ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా స్పెయిన్ స్పెయిన్
1991 ఎర్ర నక్షత్రం ఎర్ర నక్షత్రం సెర్బియా సెర్బియా
1990 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1989 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1988 పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ పిఎస్‌వి ఐండ్‌హోవెన్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1987 FC పోర్టో FC పోర్టో పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
1986 CSA స్టీవా బుకారెస్ట్ CSA స్టీవా బుకారెస్ట్ రొమేనియా రొమేనియా
1985 జువెంటస్ జువెంటస్ ఇటలీ ఇటలీ
1984 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1983 హాంబర్గర్ ఎస్.వి. హాంబర్గర్ ఎస్.వి. జర్మనీ జర్మనీ
1982 ఆస్టన్ విల్లా ఆస్టన్ విల్లా ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1981 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1980 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1979 నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ నాటింగ్హామ్ ఫారెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1978 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1977 లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1976 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
1975 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
1974 బేయర్న్ మ్యూనిచ్ బేయర్న్ మ్యూనిచ్ జర్మనీ జర్మనీ
1973 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1972 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1971 AFC అజాక్స్ AFC అజాక్స్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1970 ఫీజెనూర్డ్ ఫీజెనూర్డ్ నెదర్లాండ్స్ నెదర్లాండ్స్
1969 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1968 మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్
1967 సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. స్కాట్లాండ్ స్కాట్లాండ్
1966 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1965 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
1964 ఇంటర్ ఇంటర్ ఇటలీ ఇటలీ
1963 ఎసి మిలన్ ఎసి మిలన్ ఇటలీ ఇటలీ
1962 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
1961 ఎస్ఎల్ బెంఫికా ఎస్ఎల్ బెంఫికా పోర్చుగల్ పోర్చుగల్
1960 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1959 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1958 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1957 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్
1956 రియల్ మాడ్రిడ్ రియల్ మాడ్రిడ్ స్పెయిన్ స్పెయిన్