ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2016/2017 »క్వార్టర్-ఫైనల్స్

ఛాంపియన్స్ లీగ్ 2016/2017 »క్వార్టర్-ఫైనల్స్ (టేబుల్ & ఫలితాలు)2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1972 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 గ్రూప్ ఎ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి గ్రూప్ డి గ్రూప్ ఇ గ్రూప్ ఎఫ్ గ్రూప్ జి గ్రూప్ హెచ్ రౌండ్ 16 క్వార్టర్ ఫైనల్స్ సెమీ-ఫైనల్స్ ఫైనల్
1 వ (1 వ కాలు) జువెంటస్ - ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 3: 0 (2: 0)
2 వ (2 వ కాలు) ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా - జువెంటస్ 0: 0 (0: 0)
1 వ (1 వ కాలు): 11/04/2017 19:45 2 వ (2 వ కాలు): 19/04/2017 19:45 విజేత: జువెంటస్
1 వ (1 వ కాలు) బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - AS మొనాకో 2: 3 (0: 2)
2 వ (2 వ కాలు) AS మొనాకో - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (2: 0)
1 వ (1 వ కాలు): 12/04/2017 17:45 2 వ (2 వ కాలు): 19/04/2017 19:50 విజేత: AS మొనాకో
1 వ (1 వ కాలు) అట్లెటికో మాడ్రిడ్ - లీసెస్టర్ సిటీ 1: 0 (1: 0)
2 వ (2 వ కాలు) లీసెస్టర్ సిటీ - అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 1: 1 (0: 1)
1 వ (1 వ కాలు): 12/04/2017 19:45 2 వ (2 వ కాలు): 18/04/2017 19:45 విజేత: అట్లెటికో మాడ్రిడ్
1 వ (1 వ కాలు) బేయర్న్ మ్యూనిచ్ - రియల్ మాడ్రిడ్ 1: 2 (1: 0)
2 వ (2 వ కాలు) రియల్ మాడ్రిడ్ - బేయర్న్ మ్యూనిచ్ 4: 2 (0: 0, 1: 2) aet
1 వ (1 వ కాలు): 12/04/2017 19:45 2 వ (2 వ కాలు): 18/04/2017 19:45 విజేత: రియల్ మాడ్రిడ్