సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ »హిస్టారికల్ స్క్వాడ్స్సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2020/2021 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2019/2020 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2018/2019 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2017/2018 28 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2016/2017 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2015/2016 30 మంది ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2014/2015 31 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2013/2014 27 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2012/2013 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2011/2012 29 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2010/2011 24 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2009/2010 21 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2008/2009 23 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2007/2008 25 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2006/2007 22 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ మెరైనర్స్ సీజన్ 2005/2006 26 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2004/2005 13 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2003/2004 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2002/2003 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2001/2002 8 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2000/2001 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1999/2000 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1998/1999 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1997/1998 3 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1996/1997 4 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1995/1996 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1994/1995 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1993/1994 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1992/1993 1 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు
సెంట్రల్ కోస్ట్ యునైటెడ్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1991/1992 2 ఆటగాళ్ళు / కోచ్‌లు