సెల్టిక్ FC »చారిత్రక ఫలితాలు

సెల్టిక్ FC »చారిత్రక ఫలితాలుసెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2020/2021 52 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2019/2020 58 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2018/2019 68 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2017/2018 65 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2016/2017 60 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2015/2016 57 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2014/2015 61 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2013/2014 53 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2012/2013 59 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2011/2012 54 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2010/2011 52 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2009/2010 54 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2008/2009 51 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2007/2008 54 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2006/2007 53 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2005/2006 41 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2004/2005 49 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2003/2004 59 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2002/2003 56 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2001/2002 53 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 2000/2001 50 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1999/2000 43 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1998/1999 49 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1997/1998 46 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1996/1997 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1995/1996 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1994/1995 37 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1993/1994 48 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1992/1993 48 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1991/1992 48 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1990/1991 36 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1989/1990 39 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1988/1989 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1987/1988 46 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1986/1987 48 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1985/1986 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1984/1985 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1983/1984 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1982/1983 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1981/1982 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1980/1981 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1979/1980 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1978/1979 36 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1977/1978 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1976/1977 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1975/1976 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1974/1975 36 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1973/1974 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1972/1973 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1971/1972 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1970/1971 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1969/1970 43 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1968/1969 40 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1967/1968 39 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1966/1967 43 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1965/1966 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1964/1965 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1963/1964 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1962/1963 36 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1961/1962 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1960/1961 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1959/1960 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1958/1959 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1957/1958 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1956/1957 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1955/1956 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1954/1955 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1953/1954 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1952/1953 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1951/1952 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1950/1951 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1949/1950 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1948/1949 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1947/1948 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1946/1947 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1938/1939 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1937/1938 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1936/1937 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1935/1936 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1934/1935 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1933/1934 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1932/1933 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1931/1932 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1930/1931 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1929/1930 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1928/1929 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1927/1928 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1926/1927 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1925/1926 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1924/1925 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1923/1924 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1922/1923 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1921/1922 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1920/1921 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1919/1920 42 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1918/1919 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1917/1918 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1916/1917 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1915/1916 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1914/1915 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1913/1914 38 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1912/1913 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1911/1912 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1910/1911 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1909/1910 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1908/1909 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1907/1908 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1906/1907 34 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1905/1906 30 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1904/1905 27 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1903/1904 26 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1902/1903 22 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1901/1902 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1900/1901 20 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1899/1900 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1898/1899 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1897/1898 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1896/1897 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1895/1896 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1894/1895 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1893/1894 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1892/1893 18 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1891/1892 22 మ్యాచ్‌లు
సెల్టిక్ ఎఫ్.సి. సీజన్ 1890/1891 18 మ్యాచ్‌లు