కాగ్లియారి కాల్సియో L లాజియో రోమ్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

కాగ్లియారి కాల్సియో L లాజియో రోమ్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ఒక సిరీస్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 35 10 పదకొండు 14 31 : 38
దూరంగా 35 7 5 2. 3 33 : 64
& మొత్తం 70 17 16 37 64 : 102
ఇటాలియన్ కప్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 1 1 0 0 రెండు : 1
దూరంగా 1 0 0 1 రెండు : 3
& మొత్తం రెండు 1 0 1 4 : 4
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 36 పదకొండు పదకొండు 14 33 : 39
దూరంగా 36 7 5 24 35 : 67
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 72 18 16 38 68 : 106
ఒక సిరీస్
2020/2021 21. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 0 (0: 0)
2020/2021 2. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 2 (0: 1)
2019/2020 35. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (0: 1)
2019/2020 16. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 2 (1: 0)
2018/2019 36. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 2 (0: 1)
2018/2019 17. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 1 (2: 0)
2017/2018 28. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 2: 2 (1: 1)
2017/2018 9. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 0 (2: 0)
2016/2017 29. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 0 (0: 0)
2016/2017 10. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 4: 1 (3: 0)
2014/2015 29. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 3 (0: 1)
2014/2015 10. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 4: 2 (3: 0)
2013/2014 28. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 2 (0: 1)
2013/2014 9. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 0 (0: 0)
2012/2013 38. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 0 (0: 0)
2012/2013 19. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (0: 0)
2011/2012 29. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 0 (0: 0)
2011/2012 10. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 3 (0: 2)
2010/2011 27. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 0 (1: 0)
2010/2011 8. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (1: 0)
2009/2010 29. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 2 (0: 2)
2009/2010 10. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 0: 1 (0: 0)
2008/2009 20. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 4 (1: 4)
2008/2009 1. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 4 (1: 0)
2007/2008 24. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 0 (0: 0)
2007/2008 5. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 1 (0: 0)
2006/2007 25. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 2 (0: 2)
2006/2007 6. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 0: 0 (0: 0)
2005/2006 21. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 1 (1: 0)
2005/2006 2. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 1 (1: 1)
2004/2005 32. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 1 (0: 0)
2004/2005 13. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 3 (1: 1)
1999/2000 18. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 0 (0: 0)
1999/2000 1. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (1: 0)
1998/1999 21. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 0 (0: 0)
1998/1999 4. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 0 (1: 0)
1996/1997 23. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 0 (0: 0)
1996/1997 6. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (1: 0)
1995/1996 19. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 4: 0 (4: 0)
1995/1996 2. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 1 (0: 1)
1994/1995 29. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 0: 0 (0: 0)
1994/1995 12. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 1 (0: 0)
1993/1994 23. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 4: 0 (1: 0)
1993/1994 6. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 4: 1 (2: 1)
1992/1993 20. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 2 (1: 0)
1992/1993 3. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 1 (0: 0)
1991/1992 34. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 1 (0: 0)
1991/1992 17. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (1: 0)
1990/1991 25. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 1 (0: 0)
1990/1991 8. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 1 (0: 0)
1979/1980 21. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 1 (1: 0)
1979/1980 6. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 1 (1: 0)
1975/1976 25. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 2: 1 (1: 0)
1975/1976 10. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 0 (3: 0)
1974/1975 22. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 1 (0: 1)
1974/1975 7. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 0 (0: 0)
1973/1974 22. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 0 (1: 0)
1973/1974 7. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 1 (0: 1)
1972/1973 24. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 0: 1 (0: 1)
1972/1973 9. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 1 (1: 1)
1970/1971 17. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 2: 1 (0: 0)
1970/1971 2. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 2: 4 (1: 2)
1969/1970 19. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 0: 2 (0: 0)
1969/1970 4. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 0 (0: 0)
1966/1967 27. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 0: 1 (0: 0)
1966/1967 10. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 1: 0 (1: 0)
1965/1966 30. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 1 (1: 0)
1965/1966 13. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 3: 0 (1: 0)
1964/1965 27. రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 3: 0 (1: 0)
1964/1965 10. రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 1: 0 (0: 0)
ఇటాలియన్ కప్
2004/2005 16 వ రౌండ్ లాజియో రోమ్ - కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ 3: 2 (1: 0, 2: 1) aet
2004/2005 16 వ రౌండ్ కాగ్లియారి ఫుట్‌బాల్ - లాజియో రోమ్ 2: 1 (1: 0)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది