బ్రెజిల్ »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా

బ్రెజిల్ జాతీయ జట్టు »స్క్వాడ్ ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యాస్క్వాడ్ స్క్వాడ్ ------------------------------------------------- ------------- డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2020-2021 కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2019 ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్స్ 2016 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2015-2017 కోపా అమెరికా 2015 చిలీ ఫ్రెండ్లీలో 2015 ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 2014 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీస్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 కోపా అమెరికా 2011 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీస్ 2011 ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2010 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా ఫ్రెండ్స్ 2009 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2008/2009 ఫ్రెండ్స్ 2008 కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా ఫ్రెండ్లీ 2007 ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 2006 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2005 జర్మనీ ఫ్రెండ్లీస్ 2005 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2004/2005 కోపా అమెరికా 2004 పెరూ ఫ్రెండ్లీస్ 2004 గోల్డ్ కప్ 2003 యుఎస్ఎ / మెక్సికో కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 2003 ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్స్ 2002 కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 2001 జాప్ ఒక / దక్షిణ కొరియా ఫ్రెండ్లీస్ 2001 WC క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 2000/2001 ఫ్రెండ్స్ 2000 కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1999 మెక్సికో ఫ్రెండ్లీ 1999 గోల్డ్ కప్ 1998 USA వరల్డ్ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ఫ్రెండ్లీ 1998 కాన్ఫెడరేషన్ కప్ 1997 సౌదీ అరేబియా కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా ఫ్రెండ్లీ 1997 గోల్డ్ కప్ 1996 USA ఫ్రెండ్స్ 1996 కోపా అమెరికా 1995 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1995 ప్రపంచ కప్ 1994 యుఎస్ఎ ఫ్రెండ్లీస్ 1994 కోపా అమెరికా 1993 ఈక్వెడార్ ఫ్రెండ్స్ 1993 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 కోపా అమెరికా 1991 చిలీ ఫ్రెండ్లీ 1991 ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ఫ్రెండ్లీ 1990 కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్లీ 1989 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ ఫ్రెండ్స్ 1988 కోపా అమెరికా 1987 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీస్ 1987 ప్రపంచ కప్ 1986 మెక్సికో ఫ్రెండ్లీస్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1985 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1985 ఫ్రెండ్స్ 1984 కోపా అమెరికా 1983 ఫ్రెండ్స్ 1983 ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 కోపా అమెరికా 1979 ఫ్రెండ్స్ 1979 ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెన్ టీనా ఫ్రెండ్లీస్ 1978 ఫ్రెండ్స్ 1977 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 కోపా అమెరికా 1975 ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్లీస్ 1967 వరల్డ్ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 కోపా అమెరికా 1963 బొలీవియా ఫ్రెండ్లీస్ 1963 ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ఫ్రెండ్స్ 1962 ఫ్రెండ్స్ 1961 ఫ్రెండ్స్ 1960 కోపా అమెరికా 1959-II ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1959-ఐ అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్స్ 1959 ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ఫ్రెండ్స్ 1958 కోపా అమెరికా 1957 సౌత్ ఫ్రెండ్లీ 1957 1957 కోపా అమెరికా 1956 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ డబ్ల్యుసి క్వాలిఫైయర్స్ దక్షిణ అమెరికా 1954 కోపా అమెరికా 1953 పెరూ ఫ్రెండ్స్ 1952 ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1950 కోపా అమెరికా 1949 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1948 కోపా అమెరికా 1946 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1946 అర్జెంటీనా ఎండ్లీస్ 1945 ఫ్రెండ్స్ 1944 కోపా అమెరికా 1942 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్ కోపా అమెరికా 1937 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ఫ్రెండ్స్ 1934 ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్లీ 1931 ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1930 కోపా అమెరికా 1925 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 కోపా అమెరికా 1921 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1920 చిలీ కోపా అమెరికా 1919 బ్రెజిల్ ఫ్రెండ్స్ 1919 కోపా అమెరికా 1917 ఉరుగ్వే ఫ్రెండ్స్ 1917 కోపా అమెరికా 1916 అర్జెంటీనా ఫ్రెండ్లీ 1916 ఫ్రెండ్స్ 1914 ప్రదర్శనలు ప్రదర్శనలు ------------------------------------------------ ------------- ప్రపంచ కప్ 2018 రష్యా ప్రపంచ కప్ 2014 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 2010 దక్షిణాఫ్రికా ప్రపంచ కప్ 2006 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 2002 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా ప్రపంచ కప్ 1998 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1994 USA ప్రపంచ కప్ 1990 ఇటలీ ప్రపంచం కప్ 1986 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1982 స్పెయిన్ ప్రపంచ కప్ 1978 అర్జెంటీనా ప్రపంచ కప్ 1974 జర్మనీ ప్రపంచ కప్ 1970 మెక్సికో ప్రపంచ కప్ 1966 ఇంగ్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1962 చిలీ ప్రపంచ కప్ 1958 స్వీడన్ ప్రపంచ కప్ 1954 స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచ కప్ 1950 బ్రెజిల్ ప్రపంచ కప్ 1938 ఫ్రాన్స్ ప్రపంచ కప్ 1934 ఇటలీ ప్రపంచ కప్ 1930 ఉరుగ్వే డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2020-2021 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2015-2017 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2008/2009 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2004/2005 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 2000/2001 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1993 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1989 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1989 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1981 డబ్ల్యుసిక్యూ సౌత్ యామ్ 1977 WCQ సౌత్ యామ్ 1969 WCQ సౌత్ యామ్ 1957 WCQ సౌత్ యామ్ 1954 ఫ్రెండ్స్ 2019 ఫ్రెండ్స్ 2018 ఫ్రెండ్స్ 2017 ఫ్రెండ్స్ 2016 ఫ్రెండ్స్ 2015 ఫ్రెండ్స్ 2014 ఫ్రెండ్స్ 2013 ఫ్రెండ్స్ 2012 ఫ్రెండ్స్ 2011 ఫ్రెండ్స్ 2010 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ 2009 ఫ్రెండ్స్ అబద్ధాలు 2008 ఫ్రెండ్స్ 2007 ఫ్రెండ్స్ 2006 ఫ్రెండ్స్ 2005 ఫ్రెండ్స్ 2004 ఫ్రెండ్స్ 2003 ఫ్రెండ్స్ 2002 ఫ్రెండ్స్ 2000 ఫ్రెండ్స్ 1999 ఫ్రెండ్స్ 1998 ఫ్రెండ్స్ 1997 ఫ్రెండ్స్ 1996 ఫ్రెండ్స్ 1995 ఫ్రెండ్స్ 1994 ఫ్రెండ్స్ 1993 ఫ్రెండ్స్ 1992 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1991 ఫ్రెండ్స్ 1989 ఫ్రెండ్స్ 1988 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ 1986 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1983 ఫ్రెండ్స్ 1982 ఫ్రెండ్స్ 1981 ఫ్రెండ్స్ 1980 ఫ్రెండ్స్ 1979 ఫ్రెండ్స్ 1977 ఫ్రెండ్స్ 1976 ఫ్రెండ్స్ 1974 ఫ్రెండ్స్ 1973 ఫ్రెండ్స్ 1972 ఫ్రెండ్స్ 1971 ఫ్రెండ్స్ 1970 ఫ్రెండ్స్ 1969 ఫ్రెండ్స్ 1968 ఫ్రెండ్స్ 1967 ఫ్రెండ్స్ 1966 ఫ్రెండ్స్ 1965 ఫ్రెండ్స్ 1964 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 196 ఫ్రెండ్స్ 195 ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ 1957 ఫ్రెండ్స్ 1956 ఫ్రెండ్స్ 1955 ఫ్రెండ్స్ 1952 ఫ్రెండ్స్ 1950 ఫ్రెండ్లీ 1948 ఫ్రెండ్లీ 1947 ఫ్రెండ్లీ 1946 ఫ్రెండ్లీ 1945 ఫ్రెండ్లీ 1944 ఫ్రెండ్స్ 1940 ఫ్రెండ్స్ 1939 ఫ్రెండ్స్ 1939 4 ఫ్రెండ్స్ 1932 ఫ్రెండ్స్ 1931 ఫ్రెండ్స్ 1923 ఫ్రెండ్స్ 1922 ఫ్రెండ్స్ 1919 ఫ్రెండ్స్ 1917 ఫ్రెండ్స్ 1916 ఫ్రెండ్లీస్ 1914 కాన్ఫెడ్ కప్ 2013 బ్రెజిల్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2009 దక్షిణాఫ్రికా కాన్ఫెడ్ కప్ 2005 జర్మనీ కాన్ఫెడ్ కప్ 2003 ఫ్రాన్స్ కాన్ఫెడ్ కప్ 2001 జపాన్ / దక్షిణ కొరియా కాన్ఫెడ్ కప్ 1999 సౌదీ అరేబియా కోపా అమెరికా 2019 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 2016 యుఎస్ఎ కోపా అమెరికా 2015 చిలీలో కోపా అమెరికా 2011 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 2007 వెనిజులా కోపా అమెరికా 2004 పెరూ కోపా అమెరికా 2001 కొలంబియా కోపా అమెరికా 1999 పరాగ్వే కోపా అమెరికా 1997 బొలీవియా 199 చిలీ కోపా అమెరికా 1989 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1987 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1983 కోపా అమెరికా 1979 కోపా అమెరికా 1975 కోపా అమెరికా 1963 బొలీవియా కోపా అమెరికా 1959-II ఈక్వెడార్ కోపా అమెరికా 1959-I అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1957 పెరూ కోపా అమెరికా 1956 అమెరికా 1959 కోపా అమెరికా 1946 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1945 చిలీ కోపా అమెరికా 1942 యు రుగ్వే కోపా అమెరికా 1937 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1925 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1923 ఉరుగ్వే కోపా అమెరికా 1922 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1921 అర్జెంటీనా కోపా అమెరికా 1920 చిలీ కోపా అమెరికా 1919 బ్రెజిల్ కోపా అమెరికా 1917 ఉరుగ్వే కోపా 2003 గోల్డ్ కప్ 2003 యుఎస్ఎ కప్ అమెరికా యుఎస్ఎ కప్ USA
సార్టింగ్ సార్టింగ్ ---------------------------------------- ప్రారంభించడం ద్వారా ప్రదర్శనలు ఆడే నిమిషాల ద్వారా పేరు ద్వారా 11 ప్రత్యామ్నాయాల ద్వారా పసుపు కార్డుల ద్వారా గోల్స్ ద్వారా రెండవ పసుపు కార్డులు ఎరుపు కార్డుల ద్వారా భర్తీ చేయబడతాయి
గోల్ కీపర్
1 అలిసన్ ఎ.ఎస్.రోమా 10/02/1992
16 కాసియో కొరింథీన్స్ ఎస్పీ 06/06/1987
2. 3 ఎడెర్సన్ మాంచెస్టర్ నగరం 08/17/1993
రక్షించండి
14 డానిలో మాంచెస్టర్ నగరం 07/15/1991
22 ఫగ్నర్ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ 06/11/1989
6 ఫిలిపే లూయిస్ అట్లెటికో మాడ్రిడ్ 08/09/1985
4 జెరోమెల్ గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే 09/21/1985
12 మార్సెలో రియల్ మాడ్రిడ్ 05/12/1988
13 మార్క్విన్హోస్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 05/14/1994
3 మిరాండా ఇంటర్ 09/07/1984
రెండు థియాగో సిల్వా పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 09/22/1984
మిడ్‌ఫీల్డర్
5 కాసేమిరో రియల్ మాడ్రిడ్ 02/23/1992
పదకొండు కౌటిన్హో ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 06/12/1992
17 ఫెర్నాండిన్హో మాంచెస్టర్ నగరం 05/04/1985
18 ఫ్రెడ్ మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ 03/05/1993
పదిహేను పాలిన్హో ఎఫ్‌సి బార్సిలోనా 07/25/1988
8 రెనాటో అగస్టో బీజింగ్ గువాన్ 02/08/1988
ముందుకు
7 డగ్లస్ కోస్టా జువెంటస్ 09/14/1990
9 గాబ్రియేల్ జీసస్ మాంచెస్టర్ నగరం 04/03/1997
10 నేమార్ పారిస్ సెయింట్ జర్మైన్ 02/05/1992
ఇరవై రాబర్టో ఫిర్మినో లివర్‌పూల్ ఎఫ్‌సి 10/02/1991
ఇరవై ఒకటి టైసన్ షాఖ్తర్ దొనేత్సక్ 01/13/1988
19 విల్లియన్ చెల్సియా ఎఫ్.సి. 08/09/1988
నిర్వాహకుడు
టైటస్ 05/25/1961