బ్రెజిల్ »పాలిస్టా ఛాంపియన్‌షిప్ 2019» జట్లుకాంపెనాటో పాలిస్టా 2019 »జట్లు2021 2020 ప్లేఆఫ్స్ 2020 2019 ప్లేఆఫ్స్ 2019 2018 ప్లేఆఫ్స్ 2018


కొరింథీన్స్ ఎస్పీ కొరింథీన్స్ ఎస్పీ బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [35] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
ఫెర్రోవిరియా - ఎస్పీ ఫెర్రోవిరియా - ఎస్పీ బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [15] ప్రదర్శనలు - - -
గ్రెమియో నోవోరిజోంటినో - SP గ్రెమియో నోవోరిజోంటినో - SP బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [12] ప్రదర్శనలు - - -
ఇటువానో - ఎస్పీ ఇటువానో - ఎస్పీ బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [10] - - - - - - - - -
తాటి చెట్లు తాటి చెట్లు బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [35] ప్రదర్శనలు అధికారిక హోమ్‌పేజీ
రెడ్ బుల్ బ్రసిల్ - ఎస్పీ రెడ్ బుల్ బ్రసిల్ - ఎస్పీ బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు - - - - - - - - - - - - - - -
శాంటాస్ ఎఫ్.సి. శాంటాస్ ఎఫ్.సి. బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [39] ప్రదర్శనలు - - -
సావో పాలో ఎఫ్.సి. సావో పాలో ఎఫ్.సి. బ్రెజిల్ సమాచారం మ్యాచ్‌లు స్క్వాడ్ [39] ప్రదర్శనలు - - -