బ్రెజిల్ »కాంపియోనాటో గౌచో 2021

Campeonato Gaúcho 2021: తాజా వార్తలు, మ్యాచ్‌లు & ఫలితాలు, పట్టికలు, జట్లు, టాప్ స్కోరర్. ఒక చూపులో లీగ్ ...2. రౌండ్
03/03/2021 23:00 వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ - నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ 3: 3 (2: 2)
03/03/2021 23:00 Aimoré - RS Aimoré - RS - క్రీడా - ఆర్ఎస్ క్రీడా - ఆర్ఎస్ 2: 0 (0: 0)
03/03/2021 23:00 గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే - బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ 4: 1 (3: 0)
03/04/2021 23:00 బంతులు - RS బంతులు - RS - అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ 2: 2 (1: 1)
03/04/2021 23:00 సావో జోస్ - RS సావో జోస్ - RS - S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ 0: 1 (0: 1)
03/05/2021 00:30 యువత - ఆర్.ఎస్ యువత - ఆర్.ఎస్ - సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ 1: 2 (0: 2)
3. రౌండ్
03/07/2021 సావో జోస్ - RS సావో జోస్ - RS - గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే resch.
03/07/2021 23:00 క్రీడా - ఆర్ఎస్ క్రీడా - ఆర్ఎస్ - బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ -: -
03/08/2021 23:00 అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ - సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ -: -
03/09/2021 00:00 S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ - Aimoré - RS Aimoré - RS -: -
03/09/2021 01:00 బంతులు - RS బంతులు - RS - వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ -: -
03/09/2021 01:00 నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ - యువత - ఆర్.ఎస్ యువత - ఆర్.ఎస్ -: -
4. రౌండ్
03/14/2021 సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ - నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ -: -
03/14/2021 యువత - ఆర్.ఎస్ యువత - ఆర్.ఎస్ - బంతులు - RS బంతులు - RS -: -
03/14/2021 Aimoré - RS Aimoré - RS - సావో జోస్ - RS సావో జోస్ - RS -: -
03/14/2021 బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ - S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ -: -
03/14/2021 00:00 అంతర్జాతీయ అంతర్జాతీయ - వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ -: -
03/14/2021 19:00 క్రీడా - ఆర్ఎస్ క్రీడా - ఆర్ఎస్ - గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే -: -
లైవ్‌స్కోర్‌లు LiveDetails లైవ్ కామెంటరీ
Aimoré - RS బ్రెజిల్ డి పెలోటాస్ - ఆర్ఎస్ క్రీడా - ఆర్ఎస్ గ్రెమియో పోర్టో అలెగ్రే అంతర్జాతీయ యువత - ఆర్.ఎస్ నోవో హాంబర్గో - ఆర్ఎస్ బంతులు - RS S.E.R. కాక్సియాస్ - ఆర్ఎస్ సావో జోస్ - RS సావో లూయిజ్ - ఆర్ఎస్ వైపిరంగ - ఆర్‌ఎస్ షెడ్యూల్ | పట్టికలు