బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 9 1899 హోఫెన్‌హీమ్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్

బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 9 1899 హోఫెన్‌హీమ్‌కు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్బుండెస్లిగా ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద 13 6 5 రెండు 22 : 19
దూరంగా 13 3 5 5 16 : ఇరవై
& మొత్తం 26 9 10 7 38 : 39
డిఎఫ్‌బి-పోకల్ ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద రెండు రెండు 0 0 6 : 3
& మొత్తం రెండు రెండు 0 0 6 : 3
మొత్తం ఎం. IN డి ఎల్ లక్ష్యాలు
ఇంటి వద్ద పదిహేను 8 5 రెండు 28 : 22
దూరంగా 13 3 5 5 16 : ఇరవై
తటస్థ స్థలం 0 0 0 0 0 : 0
& మొత్తం 28 పదకొండు 10 7 44 : 42
బుండెస్లిగా
2020/2021 21. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 2: 2 (1: 1)
2020/2021 4. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 0: 1 (0: 0)
2019/2020 34. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 0: 4 (0: 2)
2019/2020 17. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 1 (0: 1)
2018/2019 21. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 3: 3 (2: 0)
2018/2019 4. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 0)
2017/2018 34. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 3: 1 (1: 0)
2017/2018 17. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 2: 1 (0: 1)
2016/2017 32. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 2: 1 (1: 0)
2016/2017 15. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 2 (2: 1)
2015/2016 23. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 3: 1 (0: 1)
2015/2016 6. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 0)
2014/2015 31. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 1 (1: 1)
2014/2015 14. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1: 0 (1: 0)
2013/2014 33. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 3: 2 (3: 1)
2013/2014 16. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 2: 2 (2: 1)
2012/2013 34. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1: 2 (1: 0)
2012/2013 17. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 3 (1: 1)
2011/2012 19. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 3: 1 (2: 0)
2011/2012 2. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 0 (1: 0)
2010/2011 26. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 0 (0: 0)
2010/2011 9. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1: 1 (0: 1)
2009/2010 31. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 1: 1 (0: 0)
2009/2010 14. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 1: 2 (0: 1)
2008/2009 22. రౌండ్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 0: 0 (0: 0)
2008/2009 5. రౌండ్ 1899 హోఫెన్‌హీమ్ - బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ 4: 1 (2: 0)
డిఎఫ్‌బి-పోకల్
2014/2015 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 3: 2 (1: 2, 2: 2) aet
2007/2008 క్వార్టర్-ఫైనల్స్ బోరుస్సియా డార్ట్మండ్ - 1899 హోఫెన్‌హీమ్ 3: 1 (2: 1)

పెనాల్టీలపై నిర్ణయించిన ఆటలకు 120 నిమిషాల తర్వాత స్కోరు ర్యాంకింగ్‌లో చేర్చబడుతుంది